NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA I ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W GMINIE JAWOR

We wrześniu 2018 r. ruszyła w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5 nowa grupa przedszkolna, do której będą uczęszczały dzieci 3 letnie. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem było utworzenie 25 nowych miejsc dla przedszkolaków oraz będzie podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W obecnej chwili wyremontowana została sala przedszkolna i zakupione zostało wyposażenie i zabawki, – czyli niezbędny sprzęt. Nowa grupa i rozszerzona oferta edukacyjna to także dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków z logopedii, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, będą także zajęcia z elementami j. angielskiego i eksperymentowania oraz zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z wykorzystaniem piłek Eduball. W ramach realizacji założeń projektu wsparciem zostaną objęci wszyscy nauczyciele, którym projekt gwarantuje uczestnictwo w szkoleniach.

REKRUTACJA DO NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Gmina Jawor informuje, że rekrutacja do nowego oddziału Zamiejscowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze odbędzie się w terminie
od 29.06.2018 r. do 11.07.2018 r. Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie „ Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019. Zapisy prowadzone będą w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze, ul. Chopina 10, w godzinach funkcjonowania placówki.

PROJEKT

„Nowa grupa przedszkolna
i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”
rok szkolny 2018/2019
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(RPDS.10.01.01-02-0023/17)

Działanie:
10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie:
10.1.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne

REKRUTACJA DO NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

29 czerwca rozpoczynamy rekrutację dzieci na nowe miejsca w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz podpisanie przez oboje rodziców deklaracji uczestnictwa w projekcie i złożenie w biurze rekrutacyjnym w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Chopina 10 w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2018 r. Informujemy, że w rekrutacji mogą wziąć udział dzieci, które nie zakwalifikowały się w poprzedniej rekrutacji do przedszkola.

Komisja Rekrutacyjna po zebraniu deklaracji uczestnictwa, zbierze się 12 lipca 2018 r. w celu ich przeanalizowania i sporządzenia listy uczestników projektu.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ul. Chopina 10 w dniu 16 lipca 2018 r.