Dzień Przedszkolaka to dobry moment na wspólne spotkanie i podsumowanie zakończonego projektu „NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA i ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA w GMINIE JAWOR” realizowanego od 1 czerwca 2018 r do 1 września 2019 r. Całkowita wartość projektu to 426 013, 21zł, kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 362 111, 22 zł.

Projekt zakładał realizację 3 zadań:

1. Uruchomienie nowych miejsc w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze.

2. Realizacja zajęć dodatkowych dla przedszkolaków.

3. Realizację szkoleń dla nauczycieli.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu realizowane były zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w szczególności niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania. Zostały zakończone zgodnie z zaplanowanym terminem. „Grupa projektowa” ma się bardzo dobrze. Przez cały okres trwania projektu uczęszczała do przedszkola w niezmienionym składzie personalnym i może poszczycić się wysoka frekwencją oraz wieloma doświadczeniami, super zabawą, a także umiejętnościami, które nabywały pod okiem nauczycielek Pani Izy i Pani Eli.

Wsparciem w ramach zajęć dodatkowych objętych zostało 130 przedszkolaków. Natomiast podczas zajęć i zabaw realizowanych w ramach podstawy programowej wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 doświadczały, zdobywały wiedzę i umiejętności wykorzystując innowacyjne pomoce dydaktyczne OZOBOTY – roboty do nauki programowania, tablice interaktywne, Magiczny Dywan.

W ramach wparcia zostały zrealizowane 4 szkolenia z 4 zaplanowanych w projekcie. W szkoleniach wzięło udział 24 nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5. Wszyscy wyrazili pisemna zgodę i chęć na udział w projekcie. Czynniki takie jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa lub pochodzenie etniczne, wyznawana religia lub światopogląd, orientacja seksualna, miejsce zamieszkania nie miały wpływu na szanse na udział w projekcie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Panu Burmistrzowi za akceptację pomysłu, to była dobra decyzja! Panu Naczelnikowi za to, że przez cały czas trwania programu trzymał rękę na pulsie i zawsze służył pomocą.

Koordynator Projektu
Agnieszka Stojko

Źródło zdjęć https://www.facebook.com/burmistrz.jawora