W listopadzie , przedszkolaki brały udział w różnych działaniach dydaktyczno-wychowawczych , których głównym celem było kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi.

Krasnale uczą się patriotyzmu

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej polega również na rozwijaniu u dziecka zainteresowania miejscowością i regionem, w którym mieszka. Zwracamy jego uwagę na piękno i różnorodność krajobrazów, zapoznajemy z wybranymi fragmentami rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej kraju. Poprzez edukację regionalną: − rozbudzamy naturalną wrażliwość dziecka; uczymy przywiązania do własnej rodziny; zapoznajemy z miejscowością, w której mieszka; przybliżamy historię i tradycje regionu; stwarzamy okazję do kontaktu z wytworami kultury i sztuki ludowej.

Krasnale uczą się patriotyzmu

Zadaniem przedszkola w procesie wychowania i nauczania jest wzmacnianie takich postaw dziecka, które z czasem przerodzą się w świadomość społeczną – poczucie przynależności narodowej. Poprzez celowe tworzenie sytuacji edukacyjnych będzie się kształtował szacunek dla ojczyzny. Budowanie tożsamości narodowej wiąże się z dostarczaniem dziecku wzorców zachowania i właściwego reagowania w sytuacjach, w których pojawiają się symbole narodowe, takie jak herby miast, godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy. Dziecko powinno zrozumieć, że są one nierozerwalnie związane z pojęciem ojczyzna i należy je szanować, zachowując powagę.

Bardzo ważne jest wychowanie dzieci w świadomości, że nie jesteśmy sami na świecie, że obok nas żyją ludzie innych narodowości, odmiennych kultur i religii. Do życia w harmonii i przyjaźni z różnymi narodami potrzebna jest współpraca i wzajemna pomoc.

Krasnale uczą się patriotyzmu Krasnale uczą się patriotyzmu Krasnale uczą się patriotyzmu