Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),  wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni przedszkolnej. Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi przedszkola podczas wydawania posiłków Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi przedszkola. Pracownicy kuchni 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem mającym kontakt z dziećmi. 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji. 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem). 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków: a) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic), b) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe, c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami, d) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym, e) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu. 5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu. 6. Wydawane posiłki są poporcjowane. 7. Posiłki dla dzieci przejmuje wyznaczony personel obsługi (pomoce nauczyciela, które nie sprawują bezpośredniej opieki nad dziećmi. 8. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu. 9. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci. 10. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się: 1) śniadanie I, 2) śniadanie II, 3) obiad – I danie i II danie, 11. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach w odstępach czasowych z zachowaniem przerwy na dezynfekcję pomieszczeń : Chopina : dla 7 grup przedszkolnych 8:15. – I śniadanie 10.30 - II śniadanie 12.15 – obiad I i II danie Dmowskiego : dla 5 grup przedszkolnych: 8.30 – I śniadanie 10.45 – II śniadanie 12.30 – obiad I i II danie Pracownicy obsługi 1. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci spożywają posiłki. 2. Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a także maseczek ochronnych jednorazowych. 3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są: a) myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki, b) myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci spożywają posiłek, c) czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, przed każdym podaniem posiłku. 4. Pomoce nauczyciela zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 5. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi: a) dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, b) zakładają ubrania ochronne (białe fartuchy z długimi rękawami). 6. Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są: a) rozłożyć posiłki dla dzieci na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności. b) po opuszczeniu pomieszczenia, przez dzieci, pomoc nauczyciela wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku. 7. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych). 8. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci po każdym posiłku. 9. Nauczyciele poszczególnych grup sprawują opiekę nad dziećmi również podczas posiłków (śniadań, obiadu ) spożywanych przez dzieci. 10. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem. 11. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci. 12. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej mogą przebywać tylko dzieci i obsługa przedszkola przydzielona do określonego oddziału. Sposób prezentacji procedury 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. Tryb dokonania zmian w procedurze Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. Zasady wchodzą w życie z dniem: 1.09.2020