Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), - wytyczne dla przedszkoli z dnia 25.08.2020 r. opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu od momentu przyprowadzenia do przedszkola do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez rodziców. Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola, personel pomocniczy Zasady ogólne: - Liczebność grup przedszkolnych uzależniona jest od metrażu danej sali . (Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.) wytyczne GIS z dnia 25.08.2020 - Rodzice, którzy wysyłają dziecko do przedszkola zobligowani są do stałego kontaktu z przedszkolem (monitorowanie połączeń telefonicznych), a w sytuacji poinformowania ich o niepokojącym stanie zdrowia dziecka, mają obowiązek niezwłocznego jego odebrania. Niepokojący stan zdrowia dziecka zostanie zgłoszony do sanepidu, który uruchamia dalsze procedury. W sytuacji oczekiwania dziecka na rodzica, przebywa ono z opiekunem w oddzielnym pomieszczeniu (izolatorium). Każdy rodzic będzie zobowiązany przyprowadzając dziecko do przedszkola: - codziennie dostarczać oświadczenie w sprawie: – że dziecko ani nikt z rodziny nie jest zarażony COVID-19; nie jest objęty kwarantanną oraz nie ma objawów zarażenia COVID-19, – wyrażenia zgody na mierzenie temperatury, i częstego wykonywania czynności higienicznych – regularnego mycia rąk. Wejście do przedszkola odbywać się będzie w następujący sposób: CHOPINA : - dzieci 3-4 letnie wejście główne – przy schodach - dzieci 5-6 letnie wejście tylnie od strony ogrodu. W przypadku rodzeństwa z grup młodszej i starszej , dziecko wprowadzane jest wejściem głównym. DMOWSKIEGO : - dzieci 3-4 letnie wejście główne – przy schodach - dzieci 5-6 letnie wejście boczne od strony ogrodu. W przypadku rodzeństwa z grup młodszej i starszej , dziecko wprowadzane jest wejściem głównym. Do szatni wpuszczani są tylko rodzice dzieci trzyletnich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko zdrowa osoba, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Jednocześnie w szatni może przebywać dwoje rodziców i dwoje dzieci z zachowaniem dystansu społecznego . Dyrektor: 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy przedszkola, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19. 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie przedszkola. 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku przedszkola o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe. 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki dezynfekujące oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw . 8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu przedszkola umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego 76 870 22 21, wew.223, kuratora oświaty 76 71 35 054, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 768702874, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 13. Dyrektor zapewnia termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała.. 14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. 16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie przedszkola, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do przedszkola kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami. 17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. Rodzice (prawni opiekunowie): 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych, takich jak: katar, kaszel, łzawiące lub zaczerwienione oczy, wysypka, oraz inne objawy chorobowe. 3. Rodzice (prawni opiekunowie) oddają dziecko pod opiekę pracownikowi przedszkola wyznaczonego przez dyrektora, który przy rodzicu mierzy temperaturę ciała, termometrem bezdotykowym. W chwili stwierdzenia temperatury 37 ,5 ⁰ C i powyżej , dziecko nie może pozostać w przedszkolu. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do przedszkola . 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola w zadeklarowanych godzinach i pozostawiają je pod bezpośrednią opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Dzieci przyprowadzamy do 8:15, po tej godzinie dzieci nie będą przyjmowane. 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola bez żadnych przedmiotów, zabawek. 7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, podczas przebywania na terenie przedszkola. Oczekujący na przyjęcie rodzic, zobowiązany jest do zachowania dwumetrowego odstępu przy schodach wejścia głównego. 8. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odbierania dziecka w określonym przez siebie czasie, w godzinach otwarcia przedszkola, tj. w godz. 6:00 – 17:00 (szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka opisano w odrębnej procedurze). 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 11. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania. 12. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Nauczyciele: 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci. 3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie. 4. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą dzieci powierzoną jego opiece. 5. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m. 6. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy nie wyznaczony do pracy z dziećmi (pomoc nauczyciela, pracownik gospodarczy i personel kuchenny) nie miał kontaktu z dziećmi i nauczycielami. 7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 8. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować ( pluszowych zabawek, pacynek, kukiełek stroi teatralnych, ). 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano. 10. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład. 12. Nauczyciel uniemożliwienia stykanie się z innymi grupami dzieci. 13. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 14. Nauczyciel korzysta z dziećmi ze świeżego powietrza w ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. 15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie). 16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi przedszkola oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 17. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości około dwóch metrów. 18. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w przedszkolu. 19. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć pomoc nauczyciela, odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum. 20. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy). 21. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem, należy powierzyć je pomocy nauczyciela, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum. 22. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora. 23. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie przedszkola nie muszą zakrywać ust i nosa. Dzieci: 1. Dzieci nie mogą zabierać do przedszkola z domu żadnych zabawek i innych przedmiotów. 2. 2. Podczas zabawy i całego pobytu w przedszkolu dzieci muszą zachować odpowiednią odległość od siebie i nauczyciela ustaloną odrębnymi przepisami, tj.: 1,5-2 m. 3. W sali, w której będą przebywać dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów ani sprzętów których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (lalki, ubranka dla lalek, wózki, pluszowe zabawki, drobne klocki, książeczki, puzzle, małe samochodziki oraz inne drobne zabawki, wykładzina dywanowa). 4. Aby uniknąć kontaktu z innymi grupami, dzieci będą schodzić na stołówkę w odstępach czasowych. 5. Na przedszkolnym placu zabaw dzieci będą mogły korzystać ze sprzętu terenowego, z wyłączeniem piaskownicy, przy zachowaniu ustalonej odległości. 6. Dyrektor może zmienić decyzję o sposobie kształcenia i nauczania w przedszkolu według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej: Trzy warianty funkcjonowania szkół • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia To podstawowy model funkcjonowania szkół, który zakłada tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli wystąpi zagrożenie epidemiologiczne, dyrektorzy szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będą mogli częściowo lub całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą inne warianty nauczania. • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) Ten wariant zakłada, że dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Do jego wprowadzenia potrzebna będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. • Wariant C – kształcenie zdalne W tym modelu dyrektor szkoły lub placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole edukacji zdalnej. Żeby móc ten wariant wprowadzić konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ministerstwo Edukacji wciąż będzie miało uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. Dalsze działania Podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel: - będzie przypominał dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak: unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust; częste mycie rąk wodą z mydłem przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety, wyjść i powrotów z placu zabaw oraz niepodawania sobie rąk na powitanie; - będzie zwracał uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania; - co najmniej raz na godzinę będzie wietrzył salę przedszkolną. Pracownicy obsługi: Żywienie w przedszkolu przygotowane jest przez kuchnię przedszkolną i podawane przez jednego pracownika z obsługi (ubranego w rękawiczki, maskę, fartuch z długim rękawem) do poszczególnych grup. Posiłki odbiera woźna oddziałowa przydzielona do dziecięcej grupy. 1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu. 2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zwracają uwagę na bezpieczną zabawę dzieci, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi, korzystanie przez nie z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw. 3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 4. Referent-Intendent, pracownicy kuchni oraz pracownik gospodarczy zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci. 5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola. 6. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola. 7. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic). 8. Pracownicy gospodarczy i obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów po każdym użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle zabawek), że każde dziecko używa innej). 9. Pracownicy gospodarczy mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci sprzętu. 10. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 12. Wyznaczone pomoce nauczyciela mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku). 13. Pomoce nauczyciela mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków na stołówkę. 14. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania. 15. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 16. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami (zawarte są w odrębnym dokumencie). Sposób prezentacji procedury 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu z procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. Tryb dokonania zmian w procedurze Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. ZASADY POSTĘPOWANIA W WYPADKU NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBY W TRAKCIE POBYTU W PRZEDSZKOLU: 1. Jeżeli u dziecka wystąpi kaszel i/lub katar lub dziecko manifestuje złe samopoczucie i/lub wystąpią wszystkie wyżej wymienione objawy nauczyciel albo na polecenie nauczyciela, pomoc nauczyciela izoluje dziecko, zachowując minimum odległości 2 m od innych osób i dokonuje pomiaru temperatury ciała u dziecka. 2. Przedszkole kontaktuje się z rodzicem i powiadamia o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica. 3. W przypadku wystąpienia u dziecka jednocześnie następujących objawów: wysoka temperatura 37,5ºC i powyżej, trudności w oddychaniu, uciążliwy kaszel - dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący, powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, rodziców dziecka. 4. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19, dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci, jeżeli niepokojące objawy wystąpiły w trakcie przyjmowania dzieci do przedszkola, i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną, organ prowadzący, organ nadzorujący. 5. Dalsze czynności podejmowane są, stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020.