Przedszkole Publicznege nr 4 w Jaworze z oddziałem zamiejscowym

Koncepcja pracy na lata 2017 – 2022

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
Jan Paweł II

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze z Oddziałem Zamiejscowym została opracowana na podstawie aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego.

3. Podstawa Programowa z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Statutu Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze (uchwała nr 11.17.18 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze z dnia 30 sierpnia 2017r)

Z ewaluacji poprzedniego Programu Rozwoju Przedszkola na lata 20112 – 2017 wpłynęły wnioski dyrektora ze sprawowanego nadzoru, które stały się bazą do opracowania nowej koncepcji:

Koncepcja Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze była ukierunkowana na potrzeby rozwojowe dzieci, uwzględniała specyfikę pracy przedszkola, odnosiła się do oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego

- cele główne koncepcji oraz cele wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane

- założone kierunki działania miały odzwierciedlenie w codziennej pracy przedszkola

- w nowej koncepcji należy uwzględnić zmiany wynikające z aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego.

- Podstawy Programowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

- w koncepcji należy uwzględnić nowopowstały odział zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Dmowskiego 5 (na mocy uchwały nr XI/246/2017) - należy w dalszym ciągu wzbogacać bazę przedszkola między innymi w pomoce dydaktyczne potrzebne do rozwijania zainteresowań badawczych i muzycznych przedszkolaków oraz zabawki

- pozyskać środki na pomoce multimedialne

Koncepcja opracowana została i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego nr 4 uchwałą nr 11.17.18 dnia 30 sierpnia 2017r. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji był cel wychowania przedszkolnego wskazany w podstawie programowej, zadania profilaktyczno – wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dziecko na zakończenie wychowania przedszkolnego. Dodatkowo uwzględniono wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego, a także wyniki ewaluacji poprzedniego programu rozwoju przedszkola, tradycji przedszkolnych, postrzegania przedszkola w środowisku lokalnym, jako przedszkola promującego ekologię, zrównoważony rozwój, dbałość o zdrowie.

Tworząc Program Rozwoju Przedszkola uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola oraz dotychczasowe osiągnięcia placówki.

.„GDZIE JESTEŚMY”
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne nr 4 powstało we wrześniu 1975r. na bazie Internatu I LO w Jaworze To jednopiętrowy budynek typu willowego, wolnostojący, położony na ul. Chopina 10. Znajduje się z dala od głównych arterii komunikacyjnych, w pobliżu parku miejskiego i I liceum Ogólnokształcącego. Budynek przedszkola otoczony jest zielenią, posiada duży ogród, wyposażony w atestowany sprzęt rekreacyjny. Teren przedszkola jest ogrodzony i monitorowany, co zapewnia bezpieczeństwo. W placówce zorganizowanych jest 8 oddziałów dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Ponadto od września 2017 r. został uruchomiony oddział zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4, który znajduje się w budynku przy ul. Dmowskiego 5 (była Szkoła Podstawowa nr 1). W placówce zorganizowane są 3 odziały, do których uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany, otoczony dużym ogrodem. Na trenie zielonym, przylegającym do placówki znajduje się do dyspozycji dzieci atestowany sprzęt do zabaw ruchowych, dwa kosze do gry w koszykówkę oraz dwie bramki do gry w piłkę nożną. Odział przedszkolny usytuowany jest w centrum Osiedla Piastów. W pobliżu znajduje się zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK” (ul. Korfantego)

 boisko do piłki nożnej o szt. nawierzchni trawiastej, o wym. 30,0 x 62,0 m
 zespół boisk o nawierzchni sztucznej o wym. 19,10 x 32,10 m:
 boisko do piłki siatkowej
 boisko do piłki koszykowej

Zabawom na świeżym powietrzu sprzyja sąsiedztwo Ogródka Jordanowskiego, bogatego w nasadzenia i zieleń, ciągi piesze prowadzące do przedszkola, na Orlik i osiedle, ławki oraz urządzenia zabawowo - rekreacyjne (Robinsonada – złożona z trzech domków, dwóch mostków, dwóch zjeżdżalni (w tym jedna duża), elementów wspinaczkowych, huśtawki, piaskownicy z miejscami do siedzenia, zjeżdżalnią oraz miejscami na gry plenerowe (bule, szachy).

Przedszkole nr 4 w Jaworze jest placówką publiczną i w związku z tym prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego. Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Jawor, opiekę merytoryczną sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Placówka czynna jest od godz. 6.00 do 17.00, natomiast oddział zamiejscowy w godz. od 6. 30 do 16.00. W tym czasie nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Nieodzownym elementem życia przedszkolnego jest samodzielna zabawa oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną, prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawy rozwijają w dziecku oczekiwania poznawcze, prowadzą do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie. Nauczyciele przygotowują dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów, pomagają przedszkolakom zrozumieć świat.

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, który pozwala zrozumieć pojęcia czasu oraz daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając dziecku zdrowy rozwój.

Nauczyciele przygotowują dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Podczas pobytu dziecka w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:

- j. angielski 2 x w tygodniu
- rytmika 2 x w tygodniu
- religia 2 x w tygodniu
- zajęcia taneczne 2 x w tygodniu
- gimnastyka korekcyjna 1 x w tygodniu
- zajęcia z logopeda wg. Harmonogramu
- zajęcia basenowe (z bezpłatnych wejść dla przedszkolaków korzystają rodzice)

Rytmika i zajęcia taneczne opłacane są przez rodziców, pozostałe zajęcia opłacane są z budżetu przedszkola.

Nasze przedszkole otwarte jest na potrzeby dzieci i rodziców. Wspiera całościowy rozwój dzieci w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co, umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągali dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice, świadomi swojej roli w życiu placówki.

WYRÓŻNIA NAS W ŚRODOWISKU

1. Kwalifikacje kadry pedagogicznej (logopeda, psycholog, nauczyciel j. angielskiego

w przedszkolu, pedagog specjalny, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej).

2. Zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

3. Systematyczne poszukiwania nowych trendów w wychowaniu przedszkolnym.

4. Programy własne.

5. Działający w przedszkolu TEATR RODZICÓW „Dorośli – Dzieciom”.

6. Organizacja Powiatowego konkursu „Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe” we współpracy z Muzeum Regionalnym i Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.

7. Organizacja Przeglądu piosenki Ekologicznej „Zielona Nadzieja”.

8. Wysoki poziom wychowania artystycznego, co przekłada się na wygrywane konkursy teatralne, plastyczne na szczeblu miejskim i powiatowym.

9. Wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole, czego dowodem są badania losów absolwentów

10. Działania podejmowane w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich (osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, zajmowanie czołowych miejsc).

11. Krajowa Odznaka eTwinnig za projekt ,,Dom w poezji, muzyce i malarstwie. Projekt został uznany za szczególnie oryginalny i nowatorski w skali krajowej.

DOKĄD ZMIERZAMY

Biorąc pod uwagę podejmowane działania, skłaniamy się ku modelowi przedszkola środowiskowego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równouprawnione podmioty dziecko, rodzice i nauczyciele.

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje. Świadomego swojej tożsamości regionalnej, narodowej oraz odróżniającego dobro od zła.

Będziemy dążyć do tego, aby zdrowie rozumiane, jako stan równowagi fizjologicznej i psychicznej między organizmem człowieka a otaczającym światem, warunkowało teraz i w przyszłości aktywne, bezpieczne i efektywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyjało realizacji jego indywidualnych celów.

Każde dziecko jest dla nas ważne. Wspólnie z Rodzicami stworzymy dla naszych dzieci przytulne środowisko wychowawcze, aby dzieci mogły bezpiecznie poznawać bliskie i dalsze otoczenie. Postawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem.

NASZE HASŁO:
„Wszystko zaczyna się w przedszkolu”.

NASZE MOTTO:
„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie drogi wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia”. Maurice De Besse

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

- akceptujemy dzieci takimi, jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju

- budujemy u dzieci system wartości, ukazując, co jest dobre a co złe

- czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci

- doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje

- eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym

- funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym

- gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę

- hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki

- interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy

- jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców

- kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach

- lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach

- łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne

- mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć

- nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych

- organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci

- pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola

- rozwijamy twórczy potencjał dzieci

- stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy

- tworzymy rodzinną i domową atmosferę

- uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej

- wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych

- Yes, we can:)

- zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.

WYCHOWANEK NASZEGO PRZEDSZKOLA

„Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój”.

Dziecko w naszym przedszkolu:

- rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości i pełnej akceptacji,

- ma zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,

- uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

- buduje wiarę we własne możliwości osiągania sukcesu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uwzględnionymi w procesie wychowawczo-edukacyjnym,

- twórcze, kreatywne i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

- przejawia czynną postawę wobec dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, rozwija sprawność ruchową, uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

- poznaje swoje prawa i obowiązki,

- podejmuje aktywności w różnego rodzaju konkursach, turniejach i projektach edukacyjno-wychowawczych, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

- osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Dziecko ma prawo do:

- życia i rozwoju,

- swobody myśli, sumienia i wyznania,

- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

- spokoju i samotności, gdy tego chce,

- odseparowania się, jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

- wspólnoty i solidarności w grupie,

- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

- nauki, informacji,

- badania i eksperymentowania,

- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

- doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

- zdrowego żywienia.

Dziecko ma obowiązek:

- używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,

- dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,

- starać się dbać o porządek w swoim otoczeniu,

- starać się dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,

- przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

- szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

- wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.

„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią.
Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką,
bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje na zawsze”
Platon

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończyli edukację przedszkolną szczęśliwi, bogatsi w nowe doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Absolwent Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze:

jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, panuje nad swoimi emocjami,

przestrzega zasady i normy panujące w grupie,

jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny,

rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,

potrafi komunikatywnie wypowiedzieć się na dany temat, posługując się odpowiednim zasobem słów i pojęć.

posiada świadomość przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz prowadzenia zdrowego trybu życia,

jest przygotowany do roli ucznia,

wierzy w siebie, posiada wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się,

korzysta ze swoich mocnych stron rozwiązując problemy, które pojawią się w trakcie nauki i w codziennym życiu,

szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody,

odróżnia dobro od zła,

dostrzega potrzeby własne i innych,

ma świadomość własnej tożsamości,

przestrzega podstawowych wartości,

czuje się Polakiem i Europejczykiem,

kultywuje tradycje narodowe i regionalne.

NAUCZYCIEL

N - nastawiony na efektywną współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

A - aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w Podstawie Programowej i dokumentach wewnętrznych przedszkola.

U - umiejętnie rozwiązuje problemy wspomagając proces edukacji, opieki i wychowania.

C - cechuje go kreatywność i kompetencja w dziedzinie planowania i projektowania sytuacji edukacyjnych.

Z - zna i stosuje nowatorskie metody w wychowaniu przedszkolnym, wykazuje się zaangażowaniem kulturowym i społecznym.

C - chętny do poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

I - innowator, który odchodzi od schematów i stereotypów.

E - efektywnie osiąga sukcesy, dysponuje umiejętnością postępowania pedagogicznego.

to - L - erancyjny wobec innych i odmiennych postaw, poszukujący harmonii dla wszechstronnego rozwoju.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

„Dorosły to nie ktoś, kto „ulepi” dziecko według jakiegoś wzoru czy ideału,
ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.”
(Elżbieta Czerwińska)

Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami jest dostrzeżenie w nich przyjaciół i współpartnerów w wychowaniu dziecka. Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Rodzice mają być aktywnym ogniwem w pracy placówki, włączyć się w całokształt działań przedszkola, uwzględnić jego potrzeby. Budowanie dobrych relacji uwzględniających potrzeby obu stron nie jest procesem łatwym, ani szybkim, jednak przez wypracowanie bliskich i stałych form kontaktu korzyści mogą czerpać obydwie strony.

Aby proces dydaktyczno – wychowawczy przebiegał prawidłowo, niezbędna jest dobra współpraca i właściwe relacje z rodzicami, dlatego zamierzamy:

- współpracować z Radą Rodziców w celu realizacji zadań statutowych przedszkola

- angażować rodziców w życie przedszkola

- prezentować dorobek i osiągnięcia przedszkola na spotkaniach z rodzicami (zadania przedszkola, sukcesy dzieci)

- informować na bieżąco o wymaganiach edukacyjnych

- korzystać z sugestii i pomocy rodziców w celu dalszej poprawy funkcjonowania placówki

- wprowadzić elementy pedagogizacji rodziców.

W naszym przedszkolu wyróżniamy następujące formy współpracy z rodzicami:

1. ZJECIA ADAPTACYJNE – (organizowane w sierpniu każdego roku) kontakt bezpośredni odbywa się zanim dziecko zostanie zapisane do placówki, pozwala rodzicom na:

obserwowanie kontaktów interpersonalnych nauczyciel - dziecko,

obserwowanie bazy lokalowej, wyposażenia sal,

analizę stosowanych metod wychowawczych,

obserwowania własnego dziecka w kontaktach grupowych,

obniżenie poczucia leku u dziecka i rodziców związane z przebywaniem w „obcym miejscu”.

2. ROZMOWY INDYWIDUALNE, które odbywają się w określonym dniu po uprzednim umówieniu się z nauczycielem (w czasie schodzenia się i rozchodzenia dzieci nie powinno się prowadzić dłuższych, poważniejszych rozmów, należy przestrzegać zasady, że w obecności maluchów nie mówimy o sprawach drażliwych dotyczących rodziców czy przedszkolaków). Osobista kultura nauczyciela, jego rzetelna wiedza i troska o dobro dziecka, ułatwiają kontakty nawet z tymi rodzicami, którzy nie zawsze mają na nie ochotę.

3. KĄCIK DLA RODZICÓW - forma ta służy informowaniu rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych w grupie. Informacje zawierają teksty wierszy i piosenek, których uczą się przedszkolaki. Przekazywane są wiadomości dla rodziców o spotkaniach, zebraniach i zajęciach otwartych. W kąciku dla rodziców powinny się znaleźć takie informacje jak:

- regulaminy obowiązujące w przedszkolu

- koncepcja przedszkola

- jadłospis

- zebrania grupowe

- terminy zajęć otwartych dla rodziców (to sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w przedszkolu) - odbywają się one w ustalone dni i godziny (najlepiej, żeby o tym zadecydowali rodzice podczas zebrania grupowego na początku roku lub odpowiadając na pytania w ankiecie).

4. UROCZYSTOŚCI odgrywają ważną rolę we współpracy z rodzicami. Wartość uroczystości polega między innymi na tym, że umożliwiają one obserwowanie różnych form ekspresji dziecięcej. Najlepiej, gdy są planowane wspólnie z dziećmi, przygotowane bez zakłócenia rytmu życia przedszkola, a ich przebieg dostarcza dzieciom radosnych wzruszeń, wzorców wychowawczych, kształtuje kulturę osobistą, uczy współżycia z rówieśnikami i dorosłymi.

5. ZAJĘCIA WARSZTATOWE służą samopoznaniu się rodziców i dzieci, rozwijaniu poprawnej komunikacji w relacjach rodzice - dziecko, budowaniu pozytywnej samooceny dzieci i rodziców, poznawaniu reguł rządzących kolejnymi etapami rozwoju, wzbudzaniu szacunku dla potrzeb i uczuć dziecka, akceptacji dla trudności i ograniczeń. Zajęcia obfitują w różnorakie aktywności powiązane z ruchem, muzyką, śpiewem, tańcem, rysunkiem itp. W formach organizacyjnych przeplata się praca w parach, zespołach, grupie z działaniami indywidualnymi. Takie spotkania służą wzmacnianiu pozytywnych relacji w grupie. Dochodzi do spontanicznych interakcji, wymiany doświadczeń między rodzicami.

6. RADA RODZICÓW - po rozpoczęciu pracy z grupą przedszkolną wybierani są na wspólnym zebraniu przedstawiciele - reprezentanci rodziców. Rada Rodziców spotyka się nie tylko z nauczycielem, ale cyklicznie organizowane są spotkania z dyrektorem przedszkola, na których omawia się osiągnięcia placówki, sytuację finansową, bieżące potrzeby. Rada Rodziców czynnie włącza się w organizowanie okolicznościowych imprez i wycieczek.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI WSPIERAJĄCYMI PRZEDSZKOLE

1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze (badania, wydawanie opinii i orzeczeń).

2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (szkolenia, warsztaty, doskonalenie zawodowe nauczycieli).

3. Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze przy PORE (zajęcia biblioteczne, poszerzanie warsztatu pracy nauczycieli).

4. Biblioteka Miejska w Jaworze (udział w projektach edukacyjnych, jako partnerzy, zajęcia biblioteczne, konkursy, spotkania z autorami bajek, teatr dla dzieci).

5. Muzeum Regionalne w Jaworze (udział w zajęciach muzealnych, konkursach - Międzynarodowy Salon Sztuki Dziecięcej Jawor – Turnov, wystawy, galerie sztuki, współorganizacja Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych).

6. Jaworski Ośrodek Kultury w Jaworze (spektakle teatralne, zajęcia umuzykalniające, udział w projektach unijnych, konkursach, korowody okolicznościowe).

7. Komenda Powiatowa Policji w Jaworze (zajęcia związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w domu i w ewentualnych sytuacjach zagrożenia; udział w festynach rodzinnych).

8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze (zajęcia związane z udzielaniem pierwszej pomocy; zajęcia tematyczne, jak należy się zachować w ewentualnych sytuacjach zagrożenia życia i/lub zdrowia; zajęcia tematyczne na temat smogu; numery alarmowe; próbne ewakuacje dzieci i personelu).

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworze (jw.).

10. Starostwo Powiatowe w Jaworze (finansowanie konkursów).

11. Centrum Edukacji SALAMANDRA w Myśliborzu (udział dzieci w zorganizowanych zajęciach tematycznych – w laboratorium i/lub w terenie – edukacja przyrodnicza, ekologiczna).

12. Nadleśnictwo Jawor (czynna współpraca z nadleśnictwem, wsparcie przy prowadzeniu zespołu ekologicznego i do spraw bezpieczeństwa w naszej placówce; zajęcia tematyczne).

13. Nadleśnictwo Jawor, Leśnictwo – Siedmica (zajęcia ekologiczne z leśnikiem; wspólne grabienie liści, sadzenie drzewek i krótka prelekcja z okazji Dnia Drzewa; Dzień Ziemi w Siedmicy – wycieczka do lasu, olimpiada sportowa, ognisko; akcja – Ratujcie Kasztanowce!).

14. Fundacja Ekologiczna „Zielona Nadzieja” w Legnicy (udział w projektach i konkursach; szkolenia dla nauczycieli).

15. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Przed siebie” (poszerzanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie – plakaty, ulotki).

16. Spółdzielczy Klub „Piast” (konkursy plastyczno-techniczne).

17. Parafia Matki Bożej Różańcowej w Jaworze (prezentacja dorobku artystycznego na festynach, zabawach charytatywnych, konkursach piosenki religijnej).

18. Szkoła Podstawowa nr 5 (udział w lekcjach pokazowych, spotkaniach adaptacyjnych na linii przedszkole-szkoła, badanie losów absolwentów, przygotowanie wychowanków do roli uczniów).

19. Akademia Krasnoludków. Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze (udział w konkursach, spartakiadach, zielonych zajęciach w Myśliborzu).

20. Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze (udział w konkursach i uroczystościach).

21. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze (zajęcia badawcze i eksperymentalne, warsztaty zajęciowe dla dzieci).

22. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze (wspólne lekcje na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej „Pomniki Przyrody”, oznakowanie ścieżek, happening na Słupie, wspólne sprzątanie wokół zbiornika).

23. Telewizja Jawor (relacjonowanie wydarzeń z ważnych uroczystości w naszym przedszkolu; festyny rodzinne, konkursy powiatowe; wywiady z Dyrektorem i nauczycielami).

24. Nowa Gazeta Jaworska (dodawanie bieżących informacji nt. działalności przedszkola na łamach prasy; krótki opis uroczystości, zdjęcia).

25. Ośrodek Sportu i Rekreacji (możliwość korzystania z Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK”).

26. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworze (lekcje religii, współorganizacja Balu Wszystkich Świętych).

27. Przedszkole w SOSW w Jaworze (wspólne spotkania okolicznościowe, zabawy, integracja przedszkolaków).

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli mianowanych, z co najmniej kilkuletnim stażem pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

BAZY PRZEDSZKOLA I JEJ ROZWÓJ

Placówka przy ul. Chopina 10 posiada:

11 sal dydaktycznych, wyposażonych w meble, zabawki i pomoce edukacyjne

2 łazienki dla dzieci oraz 2 łazienki dla personelu

szatnie

gabinet do zajęć ogólnorozwojowych i logopedycznych

pomieszczenia administracji (gabinet dyrektora, księgowej, intendentki)

kuchnię wyposażoną zgodnie z przepisami HACAP, zaplecze kuchenne, stówkę dla dzieci, magazyn żywnościowy, magazyn na warzywa, szatnię dla personelu kuchennego, łazienkę, zmywalnię, pomieszczenie socjalne

plac zabaw wyposażony w sprzęt przeznaczony do zabaw

W przyszłości zaplanowano doposażenie bazy przedszkola w pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią zabawy swobodne i tematyczne oraz zajęcia. Sukcesywnie odnawiane będą pomieszczenia przedszkolne, zostanie wymieniona podłoga, na tarasie założone będą tralki. Priorytetowym zadaniem będzie dostosowanie budynku do zaleceń straży pożarnej zgodnie z wytycznymi ekspertyzy.

Odział przedszkola przy ul. Dmowskiego 5 posiada dopuszczone do użytku:

3 sale dydaktyczne, wyposażone w meble, zabawki i pomoce edukacyjne

3 szatnie dla przedszkolaków

1 szatnię dla personelu

2 łazienki dla dzieci oraz 1 łazienkę dla personelu

2 pomieszczenia gospodarcze

salę gimnastyczną

pokój nauczycielski

gabinet dyrektora

pomieszczenie kuchenne (kuchnie cateringową)

Zagospodarowanie pozostałej części budynku po Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze i przystosowanie go na potrzeby kolejnych oddziałów przedszkolnych stanowi jedno z głównych zadań przedszkola we współpracy z urzędem gminy. Na chwilę obecną priorytetowym zadaniem jest remont pomieszczenia, które stanowić będzie stołówkę dla przedszkolaków. Zaplanowano także, we współpracy rodzicami, remont sali gimnastyczne oraz zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego.

STRATEGIE WDRAŻANIA KONCEPCJI W LATACH 2017 – 2022

Logo przedszkola przedstawia drzewo w 4 porach roku, które jest synonimem życia i rozwoju, całością skończoną i samowystarczalna, w której każdy element ma swoje miejsce oraz zadania. Jest żywym organizmem, dla którego każda z czterech pór roku jest koniecznym etapem rozwoju. Podobnym organizmem jest przedszkole. Wychowanie w naszym mieście długoletnia i piękną tradycję. W rozwoju dzieci główną role pełnią 4 elementy podobnie jak pory roku w rozwoju drzewa:

DZIECI

RODZICE

PERSONEL

ŚRODOWISKO

Dla dzieci przedszkole ma być domem zabaw i edukacji, w którym czują się bezpiecznie, spokojne i kochane.

Obszary działania:

Organizowanie warunków pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieciom.

Diagnozowanie i rozpoznawanie umiejętności i możliwości każdego dziecka.

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozwijanie pozytywnych cech charakteru (odpowiedzialność, pracowitość, pewność siebie, niezależność, empatia, etc.).

Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieciom.

Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

Realizacja innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych.

Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych, scenicznych.

Realizowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych.

Utworzyć inspirujące środowisko edukacyjne, które zachęca do kreatywności, kształci charakter, poczucie wartości, szacunek do otoczenia i promuje zdrowy i bezpieczny styl życia.

Przygotować do radosnego przyjęcia roli ucznia poprzez jego ciekawości i aktywności w zdobywaniu wiedzy, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym i technicznym.

Pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów.

Korygowanie wad wymowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego.

Zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem poprzez dużą ilość wycieczek.

Pozytywne nastawienie do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny przez zabawę i twórcze metody.

Szerzenie wielokulturowości. tolerancji i ciekawości świata poprzez udział w projektach.

Kształcić zamiłowanie oraz wiedzę na temat tradycji, kultury narodowej oraz postawę patriotyczną, otwarta na inne kultury, język i religie.

Godziny pracy oddziałów są dostosowane do potrzeb rodziców.

Nasze dzieci maja pozytywny obraz samego siebie, znają swoje mocne i słabe strony, maja wysokie poczucie własnej wartości i wykazują wysoki stopień tolerancji wobec odmienności innych dzieci. Potrafią komunikować się z dziećmi o innych potrzebach edukacyjnych, ich zachowania są społecznie akceptowane. Są samodzielne, aktywne, twórcze w działaniu i rozwiązywaniu problemów.

Dla rodziców przedszkole jest równorzędnym partnerem w wychowaniu ich dziecka, drugim jego Dla rodziców przedszkole równorzędnym partnerem w wychowaniu ich dziecka, drugim jego domem, miejscem dajacym poczucie bezpieczeństwa.

Obszary działania:

Rodzice są partnerami w tworzeniu klimatu przedszkola.

Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Uzyskują parody i wskazówki od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn i trudnosci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

Budują poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

Rozwijanie i poszerzenie kontaktów z rodzicami poprzez stronę internetową przedszkola, za pomocą grupowej poczty e-mail.

Aktywne włączenie rodziców w działania przedszkola.

Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o rozwoju dziecka jego osiągnięciach i sukcesach.

Oferta zajęć dodatkowych rozwijajacych zainteresowania dzieci.

Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez publikacje w kąciku dla rodziców, organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami.

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców.

Aktywizowanie członków Rady Rodziców.

Prezentowanie zamiłowań, hobby rodziców na forum grupy i przedszkola.

Wspólny z nami front tworzą rodzice, których wymagania znamy, traktujemy je poważnie i nowocześnie. Rodzice rozumieją nasze poczynania, akceptują je i mają znaczący udział w życiu przedszkola. Chętnie angażują się we wszystkie możliwe obszary naszej działalności. Nieustannie odbywa się pedagogizacja rodziców, pogłębienie wiedzy i kultury rodzicielskiej.

Dla personelu przedszkole jest bezpiecznym miejscem do wspólnej realizacji zadań i celów, miejscem spokojnym, dającym satysfakcję z pełnionych roli i poczucie sprawstwa i wpływu na wizerunek placówki w środowisku, uczestnictwa w rozwoju małego dziecka.

Obszar działania:

NAUCZYCIELE

- Podnoszą kwalifikacje zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach

- Wykorzystują technik informacyjne do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych poprzez prezentacje multimedialne, wykorzystanie internetu.

- Dbają o przyjemną atmosferę w pracy.

- Zdobywają kolejnych stopni awansu zawodowego.

- Poszukują nowych form współpracy z rodzicami.

- Stosują nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi.

- Kierują się zasadami wynikającymi z konwencji praw dziecka.

- Dbają o bezpieczeństwo dzieci.

- Realizują zadań przedszkola określonych w dokumentach placówki.

- Tworzą i realizują programy własne, projekty edukacyjne dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci oraz możliwości przedszkola.

- Zwiększają osiągniecia dzieci poprzez starannie zaplanowaną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

- Kształcą w dziecku zamiłowania oraz wiedzę na temat tradycji, kultury narodowej, postaw patriotycznych, otwartych na inne kultury języki i religie.

- Kontynuują i rozszerzają udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

- Przygotowują dziecko do radosnego i odpowiedzialnego przyjęcia roli ucznia, poprzez rozbudzenie jego ciekawości i aktywności w zdobywaniu wiedzy, ułatwiają rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym i technicznym, uczą pokonywania trudności i rozwiązywania problemów.

- Współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) specjalistami i instytucjami dla wspólnego celu, jakim jest wsparcie harmonijnego rozwoju dziecka.

- Prowadzą (w miarę możliwości) codzienne zajęcia z języka angielskiego w sposób naturalny poprzez zabawę.

Profesjonalnie przygotowani nauczyciele monitorują, stymulują i promują prawidłowy rozwój dziecka, uczestniczą również w rozpoznawaniu i niwelowaniu drobnych odchyleń i deficytów rozwojowych. Szczególna opieka otaczają dzieci z grupy ryzyka społecznego. Organizują zabawy badawcze, wykorzystują prezentacje multimedialne, internet do projektów programów europejskich. Wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny dzieci poprzez wykorzystanie zabaw dramowych i różnorodnych spektakli teatralnych. Wykorzystują internet do integrowania wiedzy z zakresu wychowania zdrowotnego z zachowaniami prozdrowotnymi i proekologicznymi.

PERSONEL NIEPEDAGOGICZNY:

- Uczestniczy w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola.

- Motywuje do oszczędnego gospodarowania mieniem.

- Przejawia życzliwy stosunek do dzieci.

- Pomaga w realizacji treści programowych.

Dla środowiska przedszkole jest równorzędnym partnerem w realizacji proponowanych działań, zadań, projektów, propagujących ideę zrównoważonego rozwoju dla środowiska.

Obszar działania:

- Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez i uroczystości o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Miejski Festiwal Piosenki Ekologicznej, Ekologiczna Marzanna, Dorośli – Dzieciom -Teatr Rodziców).

- Włączanie się w przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym.

- Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola.

- Prezentowanie działalności przedszkola w mediach lokalnych.

- Udział w ogólnopolskich konkursach, akcjach charytatywnych.

- Kontynuacja współpracy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami.

Szczególna rola przypada dyrektorowi w dążeniu do realizacji szczytnych celów, a polegać będzie ona na:

- umiejętnym wykorzystaniu potencjału i inwencji twórczej swoich pracowników,

- inspirowaniu ich do poszukiwań, działania,

- wspieraniu nauczycieli w rozwoju zawodowym,

- promowaniu działań w czasopismach ogólnokrajowych (np. Wychowanie Przedszkolne),

- służeniu pomocą i wsparciem młodym nauczycielom i niedoświadczonym w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

- budowaniu relacji między nauczycielami i rodzicami oraz samymi nauczycielami,

- budowaniu relacji między wszystkimi pracownikami przedszkola,

- motywowaniu nauczycieli do tworzenia innowacji pedagogicznych,

- docenianiu pracy całego personelu,

- prowadzeniu skutecznej polityki kadrowej,

- stałym wzbogacaniu bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia,

- wspieraniu nauczycieli w podnoszeniu efektywności pracy, w budowaniu dobrej współpracy w zespole,

- podnoszeniu motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.

CELE GŁÓWNE KONCEPCJI

1. Edukowanie w duchu ekologii, poznawania i ochrony przyrody poprzez bezpośrednie obserwacje, eksperymenty, twórczą działalność dzieci.

2. Edukowanie prozdrowotne, propagowanie zdrowego stylu zżycia poprzez udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych, tworzenie warunków do rozwijania spontaniczności i zorganizowanej aktywności ruchowej.

3. Edukowanie regionalne, rozbudzenie poczucia przynależności społecznej oraz postaw patriotycznych, poprzez wprowadzanie w świat przeżyć, emocji, piękna, doświadczeń i odkryć związanych z historią, tradycją i kulturą regionu.

4. Edukowanie patriotyczne, rozbudzenie uczuć patriotycznych poprzez spotkania i kontakty z ciekawymi ludźmi.

PROCES OPIEKI, WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

ZADANIA PRZEDSZKOLA

(wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego)

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

METODY PRACY Z DZIEĆMI OPARTE MA METODYCE
(wg. Anny Klim-Klimaszewskiej)

METODY wychowania w przedszkolu wskazują na czynności nauczyciela i dzieci, które należy tak dobierać, aby osiągnąć zamierzone cele. Metody przyjęte w pedagogice przedszkolnej obejmują swoim zakresem zarówno proces wychowania, jak i kształcenia oraz uwzględniają właściwości rozwoju dzieci i jego etapy.

METODY CZYNNE

- Metoda samodzielnych doświadczeń – stanowi podstawę do stawiania zdań i ćwiczeń utrwalających. Polega na wzbudzaniu inicjatywy dziecka i stworzeniu mu warunków do zabawy i innych form dowolnej działalności, ułatwia nawiązanie kontaktów z otoczeniem, przyrodą i sztuką.

- Metoda kierowania własną działalnością – obejmuje inspirowanie spontanicznej działalności przez sugestię, podsunięcie pomysłu, czynne włączenie się w działanie. Wychowawca jest doradcą- wspomaga, obserwuje, wczuwa się w daną sytuację, towarzyszy mu takt, przyjaźń, empatie.

- Metoda zadań stawianych dziecku – polega na samodzielnym i aktywnym rozwiązywaniu zadań. Ma na celu pobudzanie i zachęcanie dzieci do tworzenia, odkrywania, badania. Jest to tworzenie sytuacji problemowej

- Metoda ćwiczeń – wielokrotne wykonywanie danej czynności dla nabycia wprawy, sprawności w posługiwaniu się umiejętnościami.

METODA OGLĄDOWA

- Metoda obserwacji i pokazu – ma szerokie zastosowanie, zwłaszcza w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest to pierwszy i podstawowy sposób poznawania rzeczywistości polegający na demonstracji sztucznych bądź naturalnych modeli, przedmiotów wraz z objaśnieniem ich cech.

- Metoda przykładu – to osobisty przykład nauczycieli. Ich osoba, osobowość, przygotowanie, kompetencje, postawa ideowo-moralna to czynniki, które odgrywają decydującą rolę w procesie wychowania i nauczania dziecka.

- Metoda uprzystępniania sztuki plastycznej, teatralnej i utworów muzycznych – oparta jest na percepcji dzieł sztuki plastycznej, teatralnej, utworów muzycznych. Polega na ułatwieniu dzieciom ich rozumienia i przeżywania.

METODA SŁOWNA

- Rozmowy, opowiadania, zagadki, uczenie dzieci wierszy, tekstów piosenek

- Poszerzają zasób słownictwa,

- Swobodne rozmowy z wychowawcą,

- Pytania dziecięce są dowodem rozbudzenia umysłowego,

- Dzieci opowiadają o tym, co lubią,

- Zagadki – kształcą umysł,

- Wiersze – treści wartościowe wychowawczo-ideowe (ze względu na rym i rytm motywują najmłodszych do prostych i łatwych tekstów),

- Piosenki kształcą słuch muzyczny i poczucie rytmu.

- Objaśnienia i instrukcje – towarzyszą nabywaniu przez dzieci umiejętności technicznych, sprawności ruchowej, przyzwyczajeń higienicznych. Są także stawiane przy podejmowaniu zadań przez dzieci. Rozwijają myślenie.

- Metody społecznego porozumienia – związane z wyrażaniem aprobaty lub dezaprobaty. Jest to upominanie, tłumaczenie, przekonywanie, nakazy, zakazy, wpływanie na postępowanie jednostki.

- Metoda żywego słowa – służy przekazywaniu wartości literatury pięknej, a także pobudza uczucia i procesy poznawcze najmłodszych. Działa na wyobraźnię i motywację dziecka, rozwija zainteresowania czytelnicze. Żywe słowo to słowo, które skierowane jest do dziecka, przemawia do niego, a dziecko je odbiera, kojarzy z rzeczywistością i otaczającym środowiskiem.

METODY AKTYWIZUJĄCE

- Burza mózgów - pobudzanie dzieci do kreatywności, tworzenia sieci pomysłów i skojarzeń.

- Metoda projektów - organizowanie cyklicznych projektów tematycznych, które odwołują się do stałej ramy wyznaczanej przez tygodniowy rytm pracy. Scenariusze obfitują w różnorodne propozycje zadań dla dzieci, z których nauczyciel autonomicznie wybiera te, które dla jego grupy są najbardziej wartościowe edukacyjnie.

- Gry dydaktyczne - mają duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Metody gier dydaktycznych łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, działanie, przeżywanie. Wszystkie działania pobudzają dziecko do myślenia.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone
Metoda terapii o charakterze ogólnorozwojowym. Ruch jest narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego i w terapii jego zaburzeń. Celem jest rozwój sprawności motorycznej, świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana - inaczej zwana gimnastyką ekspresyjną, twórczą i utanecznioną. Kształtuje sprawność fizyczną. Założeniem jest stwierdzenie, że każdy posiada w sobie „coś z tancerza”. Podstawą jest naprzemienność wysiłku i rozluźniania się oraz stopniowanie trudności.

Metoda Carla Orffa.
Celem tej metody jest wzbudzanie aktywności poprzez dźwięki, improwizację, ruch i słowo. W metodzie wykorzystuje się bajki i legendy – dzieło słowno- muzyczne i teatralne

Metoda Emila Jagues’a Dalcroze’a
Zgodnie z tą metodą teatr, muzyka i wykonawstwo są wzajemnie zintegrowane. Angażowanie dziecka do działania poprzez improwizację, solfeż i rytm – powiązanie słuchu, rytmiki i improwizacji. Cele tej metody to: poznanie ciała, wyrażanie siebie, wyzwalanie swojej energii, wrażliwość muzykalna, funkcja terapeutyczna, łagodzi depresję i stany nerwowe, stymulowanie procesów poznawczych (spostrzeganie, wyobrażanie, myślenie, powstawanie skojarzeń czasoprzestrzennych, rozwija uwagę i pamięć).

Metoda opowieści ruchowej Josefa Gotfryda Tulina
Odtwarzanie ruchem opowiadań, bajek, czynności ludzi, przedstawiania zdarzeń, poruszania się zwierząt.

Metoda Aktywności Marianny i Christophera Knillów
Metoda terapeutyczna, której głównym założeniem jest założenie, że skóra jest najważniejszym kanałem sensorycznym. Dotyk i komunikacja wpływają na harmonijny rozwój dziecka.

Koncepcja edukacji daltońskiej Helen Parkhurst
Celem tej metody jest wszechstronny rozwój jednostki dzięki interioryzacji kultury. Zgodnie z tą koncepcją poczucie odpowiedzialności jest po stronie dziecka. Wychowawca czuwa nad rozwojem, daje przykład i wspiera.

Czynnościowe nauczanie matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenia odporności emocjonalnej dziecka oraz budowania pozytywnego obrazu samego siebie.

Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona
Metoda ta wspomaga proces uczenia się poprzez ruch. Ćwiczenia zaproponowane przez autora metody poprawiają koncentrację i pozwalają jednocześnie uruchomić obie półkule mózgowe.

Pedagogika zabawy „Klanza”
Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.

„Edukacja przez ruch” Dorota Dziamska
Metoda ta wspiera prawidłowy rozwój dziecka zapewniając wszechstronną zintegrowaną stymulacje. Wspiera rozwój pamięci długotrwałej oraz usprawnia i koryguje zaburzone funkcje dziecka. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do wspólnoty.

Metoda globalnego czytania Glenna Domana
Głównym założeniem tej metody jest zabawa w czytanie tuż od urodzenia. Zabawa w czytanie polegają na zapamiętaniu wyrazów, ich zapisu graficznego w trakcie krótkich sesji, w trakcie, której nauczyciel prezentuje karty z podpisami prostych wyrazów.

Glottodydaktyka B. Rocławskiego
Jest to metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Uwzględnia holistyczne (całościowe) spojrzenie na dziecko. Założeniem tej metody jest nauka dzieci przez zabawę w najbliższym otoczeniu i środowisku dziecka oraz przygotowanie poszczególnych analizatorów (słuchu, wzroku i ruchu) do nauki czytania i pisania.

FORMY PRACY Z DZIEĆMI OPARTE MA METODYCE (wg. Anny Klim-Klimaszewskiej)

FORMY organizacyjne pracy pedagogicznej, to rozplanowane w czasie i przestrzeni wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. Odnoszą się do całości sytuacji związanych z trybem życia w placówce i podstawowych rodzajów działalności. Obejmują one typowe sytuacje wychowawcze, naturalne i organizowane celowo, powtarzające się systematycznie lub tylko okolicznościowo w rozkładzie dnia pracy placówki. Wyróżnia się:

• Zajęcia i zabawy dowolne dzieci – (planowane) podejmowane z własnej inicjatywy, w czasie na to przeznaczonym, w warunkach zorganizowanego środowiska przedszkolnego. Mogą mieć charakter indywidualny lub odbywać się w zespole. W trakcie dzieci mogą organizować zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne i badawcze, rysowanie, sprzątanie, dbanie o rośliny.

• Zajęcia obowiązkowe – (planowane) zabawa, czynności samoobsługowe, prace użyteczne dzieci, spacery, wycieczki, uroczystości przedszkolne, zajęcia organizowane przez nauczyciela.

• Sytuacje okolicznościowe – (nieplanowane) nieoczekiwane sytuacje nasuwające dzieciom jakieś problemy, wynikające z ich zainteresowań, obserwacji, przeżyć czy chwilowego samopoczucia.

Stosowane w naszym przedszkolu metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

• indywidualna,

• zespołowa,

• zbiorowa (praca z całą grupą).

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa. Zabawa powinna być spontaniczna i dobrowolna, a jej cel to zadowolenie i przyjemność. Zabawa jest podświadomym ćwiczeniem wprowadzającym w życie biologiczne, społeczne i kulturowe.