Statut Przedszkola Publicznego Nr 4 w Jaworze

§1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze.

2. Przedszkole publiczne nr 4 zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.

3. Przedszkole Publiczne nr 4 mieści się przy ul. Chopina 10 w Jaworze.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Jawor.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

6. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Publiczne nr 4
59-400 Jawor
ul. Chopina 10
tel.76/870-24-42
Reg. 0214000157 NIP 695-151-27-19

Przedszkole działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.425 z 1991r z późniejszymi zamianami)
2. aktu założycielskiego
3. niniejszego statutu

§2 Cele przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do ustawy w tym szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego przedszkola jest:

1) wspomaganie u dzieci uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego zanoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które ważne są w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci nabywania umiejętności pisania;

12) przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

§3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

a) nauczyciela

b) wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty

c) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

d) pomocy nauczyciela

e) rodziców dziecka

2. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

a) zajęć logopedycznych

b) zajęć rozwijających uzdolnienia

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

d) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych

e) oraz innych o charakterze terapeutycznym

f) porad i konsultacji

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności

b) z niedostosowania społecznego

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

d) ze szczególnych uzdolnień

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się

f) z zaburzeń komunikacji językowej

g) choroby przewlekłej

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

i) niepowodzeń edukacyjnych

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.

9. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

10. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

12. Działania, o których mowa w ust. 11, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

13. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

14. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

15. Zespół, o którym mowa w ust. 14, tworzy dyrektor.

16. Zespół tworzony jest dla: a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b) dziecka, w stosunku, do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

17. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

18. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

19. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

20. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

§4 Indywidualny model przedszkola

Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu poprzez:

1. posiadanie własnego logo

2. objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska

3. współpracę z organizacjami pomocy dzieciom

4. promowanie placówki w środowisku

5. tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom

6. podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka

7. prowadzenie strony internetowej przedszkola

8. udział w projektach europejskich

§5 Zadania przedszkola

Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej” poprzez:

a) budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby przez poznawanie i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie własnych problemów i możliwości ich rozwiązywania, kierowanie emocjami,

b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka wykorzystując jego potencjał rozwojowy i własną inicjatywę,

c) organizowanie różnorodnych sytuacji umożliwiających kształtowanie umiejętności językowych i sprawności umysłowej.

2. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

3. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

4. Zapewnienie odpowiedniego klimatu i warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci.

5. Udostępnienie dzieciom możliwości wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej, werbalnej i ruchowej.

6. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.

7. Integrowanie treści edukacyjnych.

8. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.

9. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

10. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

11. Sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

12. Włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

13. Organizowanie nieodpłatnie, na życzenie rodziców w ramach planu, zajęć religii w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania dla grupy nie mniejszej niż siedmioro wychowanków danego oddziału. Jeżeli na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmioro wychowanków, organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Zajęcia religii prowadzone są przez nauczyciela skierowanego do przedszkola na podstawie misji kanonicznej przez biskupa właściwej diecezji.

14. Organizowanie zajęć umuzykalniających w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obecności nauczyciela przedszkola i specjalisty – akompaniatora.

15. Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

16. Organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane.

17. Zadania przedszkola realizowane są poprzez:

a) stosowanie otwartych form pracy umożliwiających dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności

b) wykorzystanie wybranych elementów różnorodnych koncepcji pedagogicznych, uwzględniając możliwości dzieci i własne zainteresowania nauczycieli

18. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów.

§6 Zadania związane z bezpieczeństwem

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.

2. W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba, jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych – w czasie pobytu dzieci w przedszkolu pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.

3. Nauczyciele podczas łączenia grup przekazują sobie dzieci na podstawie zeszytu przekazania.

4. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

5. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.

6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

7. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

8. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

9. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

10. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, tj. kółko logopedyczne, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym (uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców), opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Są oni odpowiedzialni również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.

11. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców/prawnych opiekunów obowiązku osobistego odbierania i przyprowadzania dzieci z powierzeniem go dyżurującemu w szatni pracownikowi placówki. W szczególnym wypadku dziecko odebrane może być również przez inną osobę upoważnioną przez rodzica/prawnego opiekuna. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby przyprowadzające je i odprowadzające.

12. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

a) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

b) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

c) wpisywanie do zeszytu (znajdującego się w szatni) i potwierdzanie własnoręcznym podpisem każdorazowego późniejszego odbioru lub wcześniejszego przyprowadzenia dziecka, w godzinach innych niż zadeklarowanych w umowie,

d) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

13. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.

14. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§7 Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka – dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.

2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatani i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.

3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 8.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

10. Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

11. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola do godziny zamknięcia placówki.

12. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca przedszkolu.

13. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

§8 Koszty nieodebrania dziecka

W przypadku, gdy nauczyciel zajmuje się nieodebranym dzieckiem po godzinach pracy, rodzic pokrywa koszty nadgodziny nauczyciela zgodnie z obowiązującą stawką stosowaną do obliczania godzin ponadwymiarowych, przy czym każda rozpoczynająca się godzina będzie traktowana, jako cała. W szczególnych przypadkach może nastąpić wszczęcie procedury prawnej – poinformowany zostanie najbliższy komisariat policji.

§9 Organy przedszkola

1. Organami przedszkola są: a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.

2. Dyrektor przedszkola:

a) organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

g) może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w dalszej części statutu przedszkola,

h) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

i) zastępowany jest w przypadku swojej nieobecności przez społecznego zastępcę dyrektora,

j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

k) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego),

l) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

m) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

n) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności, dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

o) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z:

• rodzicami uczniów,

• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

• placówkami doskonalenia nauczycieli,

• innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

p) wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, pracę kilku zespołów może koordynować ta sama osoba.

3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich.

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

6. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

7. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

9. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

10. Nauczyciele tworzą zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej po wyznaczeniu przez dyrektora.

11. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących zespół należy:

a) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia,

b) określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego opinię lub orzeczenia, uwzględniając zawarte w nich zalecenia,

c) założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb dziecka,

d) opracowanie planu działań wspierających dla dziecka,

e) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku,

f) przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,

g) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, h) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

12. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

b) zatwierdzanie planów pracy placówki,

c) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

f) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

13. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

b) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

c) w drodze uchwały programy wychowania przedszkolnego,

d) powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

e) powierzenia stanowiska społecznego zastępcy dyrektora,

f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,

g) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy,

h) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

14. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

15. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

16. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

17. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

18. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:

a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,

b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

19. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

20. Działalność organów przedszkola:

a) współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje

b) bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję

c) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki

d) spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki

e) pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola

f) pory rozstrzygane są w drodze:

• negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

• po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

§10 Organizacja przedszkola

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 200.

4. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) 12 sal zajęć i zabaw dla dzieci z niezbędnym wyposażeniem,

2) gabinet dyrektora

3) pomieszczenie biurowe księgowości

4) pomieszczenia gospodarcze

5) kuchnie

6) jadalnie

7) szatnie dla dzieci i personelu

8) duży ogród przedszkolny

§11 Praca wychowawczo-dydaktyczna

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego, a także program działalności innowacyjnej i program rozwoju przedszkola.

2. Wybór programu określają odrębne przepisy.

3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel przeznacza odpowiednio do potrzeb, na realizację:

• dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

• pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

6. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu może być organizowana lekcja religii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Do religii prowadzi się osobny dziennik zajęć religii, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i swoim podpisem w dzienniku do zajęć dodatkowych.

9. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć specjalistycznych do logopedii.

10. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych.

11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dokumentowane są w dziennikach specjalistycznych.

§13 Arkusz organizacji przedszkola

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zatwierdzany przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym tygodniowy wymiar godzin pedagogicznych zgodny z art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela i uchwałą Nr XXIV/146/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 kwietnia 2016r. wynosi dla nauczycieli:

• przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 25 godz./tydzień,

• przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22 godz./tydzień,

• specjalistów – logopeda, psycholog – 22 godz./tydzień.

§14 Ramowy rozkład dnia

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§15 Funkcjonowanie przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

2. W czasie przerwy wakacyjnej organ prowadzący zapewnia miejsca w przedszkolach dyżurujących na terenie miasta.

3. Rodzic zobowiązany jest do 15 czerwca zgłosić dziecko do wychowawcy i podać wolę uczęszczania do dyżurującego przedszkola w czasie przerwy wakacyjnej.

4. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, wynosi 11 godzin, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy jest niż 5 godzin dziennie.

5. Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.00

6. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

7. Zmianę organizacji przedszkola przewiduje się w okresie, przerw urlopowych, świątecznych, ferii oraz innych uzasadnionych zmian, a dotyczy to:

a) zmniejszenia liczy oddziałów, w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę wakacyjna, ferie w szkołach,

b) w przypadku znacznej absencji dzieci w oddziale spowodowanej chorobą, dużej absencji chorobowej nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25).

8. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Nr LII/250/14 z dnia 07 maja 2014r.

9. Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z dyrektorem w dniu zgłoszenia dziecka do przedszkola.

§16 Pracownicy przedszkola

1. W przedszkolu zatrudnia się:

a) nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora,

b) specjalistów,

c) nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

d) pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.

§17 Społeczny zastępca dyrektora

W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§18 Oddziały przedszkolne

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

§19 Plan pracy nauczycieli

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy.

2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań, a w szczególności:

a) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

b) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków), a szczególnie nieoddalania się od oddziału, niewychodzenia z sali bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela,

c) wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami,

d) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

f) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,

g) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, a polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące,

h) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,

i) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.

4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, opracowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:

a) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,

b) realizuje zaplanowaną tematykę w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych,

c) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,

d) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,

e) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

a) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, wykorzystując uzyskane informacje o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej (obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku, dokumentując ją arkuszem diagnostycznym: „Karta obserwacji rozwoju dziecka 3-, 4-, 5-, 6-letniego”),

b) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku–listopadzie), nauczyciele dzieci 6- lub 5-letnich, objętych wychowaniem przedszkolnym,

c) przeprowadzenie kolejnej diagnozy (w kwietniu), której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

d) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

e) przekazywanie rodzicom dziecka wyników diagnozy w celu poznania przez rodziców stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

f) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

g) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

h) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

j) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich, a do końca roku szkolnego również dla dzieci 6-letnich.

6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedą.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

a) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

b) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

• organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb oraz zajęć otwartych, co najmniej dwa razy w roku,

• organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci,

• przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;

c) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,

d) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

e) systematycznego eksponowania prac dzieci.

10. Przedszkole prowadzi inne formy współdziałania z rodzicami, które wynikają z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

11. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

12. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

13. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce.

14. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

15. Do zadań logopedy należy w szczególności przeprowadzanie badań diagnostycznych, współpraca z rodzicami i nauczycielami.

16. Do zadań terapeuty należy zdiagnozowanie dziecka, współpraca z rodzicami i nauczycielami.

§20 Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo- wychowawczej poprzez:

a) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku,

b) opiekę w czasie spacerów i wycieczek,

c) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e) udział w dekorowaniu sali,

f) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:

a) nadzoruje, kontroluje i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

b) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,

c) nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

§21 Wychowankowie przedszkola

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą one trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą siedem lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

a) wykorzystanie kart zgłoszeń do przedszkola wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat oczekujących na miejsce w przedszkolu,

b) pomyślne przejście tygodniowego okresu próbnego, w trakcie, którego obserwowane będą takie umiejętności dziecka, jak: posługiwanie się łyżką, sygnalizowanie potrzeb (szczególnie fizjologicznych), rozumienie poleceń nauczyciela, korzystanie z toalety,

c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

d) dziecko, którego oboje rodzice pracują,

e) dziecko z rodziny niepełnej,

f) dziecko, którego starsze rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w §20 ust. 5, są obowiązani: dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w §20 ust. 5.

7. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

8. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w §19 ust. 5, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko, o którym mowa w ust. 11, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zapisu.

11. Dzieci do przedszkola przyjmowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem i zarządzeniem Burmistrza miasta Jawora w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

12. Decyzje o przyjęciu dzieci do przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

13. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola publicznego.

14. Każdy rodzic ma prawo wyboru przedszkola (wg ustalonej przez siebie kolejności priorytetów).

15. Dane do systemu wprowadzane są poprzez:

a) rodzic pobiera kartę zapisu dziecka z przedszkola i wypełnioną odnosi do przedszkola pierwszego wyboru, lub trzech przedszkoli,

b) rodzic/prawny opiekun składa pisemne oświadczenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało rekrutowane. Brak świadczenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

16. Dzieci niebędące mieszkańcami miasta będą mogły być przyjęte do przedszkola tylko po zakończonej rekrutacji w przypadku wolnych miejsc.

17. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się wg harmonogramu i zasad określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Jawora

§22 Komisja rekrutacyjna

1. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:

a) z przewodniczącego,

b) przedstawicieli rady pedagogicznej,

c) przedstawiciela rady rodziców,

d) sekretarza komisji.

§23 Zasady przyjęć do przedszkola

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci 6-letnie, odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria ustawowe i gminne.

Kryteria Ustawowe:

1) wielodzietność rodziny dziecka – troje i więcej dzieci

2) niepełnosprawność dziecka (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

6) samotnie wychowywanie dziecka w rodzinie (prawomocny wyrok, rozwód separacja, akt zgonu, inny akt lub oświadczenie)

7) objecie dziecka pieczą zastępczą

Kryteria Organu prowadzącego przedszkola:

1) matka/opiekun prawny dziecka pracując

2) ojciec/opiekun dziecka pracujący

3) rodzeństwo dziecka uczęszczające do Przedszkola nr 4 w Jaworze

2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w ramach posiadanych miejsc.

3. Dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, na kolejny rok będą zapisywane na podstawie pisemnej deklaracji rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze korzystania z przedszkola w następnym roku szkolnym. Deklaracja powinna zostać złożona od 20. 02. r. do 27. 02. r. w kancelarii przedszkola z ewentualną korektą danych teleadresowych.

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwego zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego z uwzględnieniem potrzeb psychofizycznych,

b) ochrony przed przemocą,

c) poszanowania własności,

d) akceptacji jego osoby,

e) partnerskiej rozmowy na każdy temat.

5. W przedszkolu dziecko jest traktowane z troską i życzliwością. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono być pozostawione bez opieki osoby dorosłej. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie.

6. Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków (z wyłączeniem dzieci spełniających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) w następujących przypadkach:

a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,

b) miesięcznego nieopłacania żywienia i pobytu dziecka w przedszkolu,

c) niepunktualnego odbierania dziecka z przedszkola (zgodnie z deklaracją rodzica),

d) niestosowania się rodziców do ustaleń zawartych w podpisanej umowie z przedszkolem,

e) jeżeli rodzic nie współpracuje z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci,

f) gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzic nie dostarczy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu,

g) rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

§24 Prawa i obowiązki wychowanków

Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej poprzez:

a) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

b) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

c) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

d) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

e) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

f) zaspokajanie potrzeb własnych,

g) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

h) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

i) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

j) zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,

k) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

l) wyrażanie własnych sądów i opinii,

m) poszanowanie godności osobistej,

n) tolerancję,

o) akceptację,

p) zrozumienie indywidualnych potrzeb,

q) poszanowanie własności,

r) indywidualne tempo rozwoju.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

a) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

b) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

c) próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (3–4-latki), umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (5–6-latki),

d) samodzielnie posługiwać się sztućcami,

e) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

f) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

g) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

h) szanować wytwory innych dzieci,

i) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§25 Obowiązki rodziców

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:

a) respektowanie niniejszego statutu,

b) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

f) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 6-letnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

g) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

h) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

i) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§26 Prawa rodziców

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

c) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb,

d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

e) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§27 Zasady odpłatności za przedszkole

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN:

a) rodzic/prawny opiekun dziecka przebywającego w przedszkolu do pięciu godzin dziennie nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w placówce,

b) rodzic/prawny opiekun dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie i korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków, zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce:

• 100 % – za dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko,

• 50 % – za każde następne dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż dwoje dzieci,

2. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (I śniadanie, II śniadanie, obiad):

a) koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100%, w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry:

• dzieci korzystające z trzech posiłków – stawka całodziennego wyżywienia wynosi 5,00 zł

• dzieci korzystające z jednego posiłku (obiad) – stawka wyżywienia wynosi 2,20 zł

• dzieci korzystające z jednego posiłku (I śniadanie) – stawka żywienia wynosi 1,40 zł

• dzieci korzystające z jednego posiłku (II śniadanie) – stawka żywienia wynosi 1,40 zł

b) wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor w porozumieniu z innymi dyrektorami przedszkoli publicznych i organem prowadzącym przedszkole,

c) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu,

d) o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

3. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

a) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15 dnia danego miesiąca „z góry”,

b) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola, lub kasie przedszkola,

c) wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca,

d) rodzic zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty do przedszkola do 15 dnia każdego miesiąca,

e) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

§28 Przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków

1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca),

b) nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

d) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrekcji przedszkola w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

3. Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia wypowiedzenia adresatowi.

4. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym. Odmowę odbioru traktuje się, jako doręczenie wypowiedzenia adresatowi.

5. Dziecko 6-letnie może zostać przeniesione na 5-godzin z przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawy programowe, w przypadku nieuregulowania przez rodzica/prawnego opiekuna zaległości 1-miesięcznej, z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§29 Dokumentacja przedszkola

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§30 Zmiany statutu

Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez radę pedagogiczną przedszkola.

Powrót do góry