Ważne informacje

Rekrutacja

Uruchomienie aplikacji NABÓR 2019, nastąpi 25.03.2019
Zobacz szczegóły

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jawora
Zobacz treść

Informacje dotyczące terminu rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 zostaną niebawem zamieszczone na stronie internetowej przedszkola pp4jawor.pl

Informacje dotyczące udziału w projekcie
„Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna
w Gminie Jawor” rok szkolny 2018/2019

będą przekazywane rodzicom dzieci zakwalifikowanych telefonicznie.
Spotkania adaptacyjne oraz zebrania organizacyjne zaplanowane zostały na ostatni tydzień sierpnia.

29 czerwca rozpoczynamy rekrutację dzieci na nowe miejsca w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz podpisanie przez oboje rodziców deklaracji uczestnictwa w projekcie i złożenie w biurze rekrutacyjnym w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Chopina 10 w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2018 r. Informujemy, że w rekrutacji mogą wziąć udział dzieci, które nie zakwalifikowały się w poprzedniej rekrutacji do przedszkola.

Komisja Rekrutacyjna po zebraniu deklaracji uczestnictwa, zbierze się 12 lipca 2018 r. w celu ich przeanalizowania i sporządzenia listy uczestników projektu.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym nr 4 przy ul. Chopina 10 w dniu 16 lipca 2018 r.

Wniosek do pobrania

Regulamin do pobrania

WYDAWANIE WNIOSKÓW
rozpocznie się 9 marca 2018 r.
w Przedszkolu Publicznym nr 4
przy ul. Chopina 10


Dokumenty do pobrania:
Wniosek
Oświadczenia rodziców
Oświadczenia rodziców - wycieczki


Dane osobowe
Klauzula informacyjna

Spotkania adaptacyjne

Szanowni Rodzice !!!
Zapraszamy na spotkania adaptacyjne w czwartek 31.08.2017 i 01.09.2017 o godz.16.00
Danuta Sitek

Ogłoszenie z dnia 22.08.17 r.

W związku z trwającym remontem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Dmowskiego, gdzie od września powstaną nowe oddziały Przedszkola Publicznego nr 4, bardzo prosimy rodziców o cierpliwość, o terminie spotkań organizacyjnych i zajęć adaptacyjnych powiadomimy wszystkich telefonicznie.

Zarządzenie Nr 663. 2017
Burmistrza Miasta Jawora z dnia 13 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składani a dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisu wprowadzającego ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 605.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przed szkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do Zarządzenia Nr 663 .2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 13 czerwca 2017 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przed szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jawor

Informacje rekrutacyjne

Druki rekrutacyjne do pobrania

Wniosek: Pobierz PDF / Pobierz plik Worda

Oświadczenie nr 1: Pobierz PDF / Pobierz plik Worda

Oświadczenie nr 1: Pobierz PDF / Pobierz plik Worda

Dwa nowe oddziały zamiejscowe Przedszkola Nr 4

Gmina Jawor utworzy dwa nowe oddziały zamiejscowe Przedszkola Nr 4, które powstaną w budynku tzw. ,,małej jedynki” przy ulicy Dmowskiego 5, rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie przez Przedszkole Nr 4 w dniach 19-23 czerwca 2017r.!

W tym roku w niemal w każdym mieście zabrakło miejsc dla najmłodszych, problem ten również pojawił się w Jaworze. Sytuacja z dostępem do przedszkoli skomplikowała się, ponieważ wprowadzona reforma edukacji zniosła obowiązek szkolny dla sześciolatków, a prawo do edukacji przedszkolnej rozszerzyła o 3-latki. W Jaworze z wyjątkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ulicy Starojaworskiej nie funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach. W obecnych przedszkolach nie można już wygospodarować dodatkowych pomieszczeń do zajęć. Z analizy dokumentacji rekrutacyjnej wynika, że w Jaworze zabrakło ponad osiemdziesiąt pięć miejsc dla małych Jaworzan oraz dla kilkorga dzieci z poza gminy, których rodzice złożyli wnioski do miejskich przedszkoli. Miejsc brakuje min. dla czterdziestu sześciu trzylatków. Do momentu zakończenia rekrutacji, gmina nie dysponowała informacjami dotyczącymi zainteresowaniem rodziców - przedszkolaków, albowiem opiekunowie nie mają obowiązku posyłania dzieci 3,4 i 5- letnich do przedszkola. Dodatkowo większość rodziców nie chce posyłać sześciolatków do szkoły i pozostają one w przedszkolach.

W związku zaistniałą sytuacją, gmina Jawor będzie dążyć do tego, aby sytuacja dostępności do przedszkoli stale się poprawiała. W tym celu zamierza utworzyć dodatkowe zamiejscowe oddziały przedszkolne, wiąże się to jednak z wysokimi, nieplanowanymi dodatkowymi kosztami. Miasto w tym roku wyda ponad osiemset tysięcy złotych na remonty, wynikające z reformy oświaty oraz na poprawę stanu bazy oświatowej, przede wszystkim w przeniesionej Szkole Podstawowej Nr 1 oraz przekształcanej Szkole Podstawowej Nr 2.

Ze względu na brak pomieszczeń w obecnych przedszkolach - utworzenie dwóch oddziałów zamiejscowych Przedszkola Nr 4 planowane jest w budynku ,,małej jedynki” przy ulicy Dmowskiego 5, wymaga to jednak szeregu pozwoleń oraz prac adaptacyjnych. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie przez Przedszkole Nr 4 w dniach 19-23 czerwca 2017r. Szczegółowe informacje udostępnione będą na stronie internetowej ww. przedszkola i gminy .

Nowe oddziały przedszkolne w Jaworze”

Powrót do góry