Przedszkolne
Wydarzenia

Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),  wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni przedszkolnej. Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi przedszkola podczas wydawania posiłków Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi przedszkola. Pracownicy kuchni 1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem mającym kontakt z dziećmi. 2. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji. 3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem). 4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków: a) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic), b) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe, c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami, d) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym, e) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu. 5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu. 6. Wydawane posiłki są poporcjowane. 7. Posiłki dla dzieci przejmuje wyznaczony personel obsługi (pomoce nauczyciela, które nie sprawują bezpośredniej opieki nad dziećmi. 8. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu. 9. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci. 10. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się: 1) śniadanie I, 2) śniadanie II, 3) obiad – I danie i II danie, 11. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach w odstępach czasowych z zachowaniem przerwy na dezynfekcję pomieszczeń : Chopina : dla 7 grup przedszkolnych 8:15. – I śniadanie 10.30 - II śniadanie 12.15 – obiad I i II danie Dmowskiego : dla 5 grup przedszkolnych: 8.30 – I śniadanie 10.45 – II śniadanie 12.30 – obiad I i II danie Pracownicy obsługi 1. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci spożywają posiłki. 2. Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a także maseczek ochronnych jednorazowych. 3. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są: a) myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci spożywają posiłki, b) myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci spożywają posiłek, c) czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci, przed każdym podaniem posiłku. 4. Pomoce nauczyciela zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 5. Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi: a) dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, b) zakładają ubrania ochronne (białe fartuchy z długimi rękawami). 6. Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są: a) rozłożyć posiłki dla dzieci na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności. b) po opuszczeniu pomieszczenia, przez dzieci, pomoc nauczyciela wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku. 7. Pracownicy obsługi zbierają resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych). 8. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci po każdym posiłku. 9. Nauczyciele poszczególnych grup sprawują opiekę nad dziećmi również podczas posiłków (śniadań, obiadu ) spożywanych przez dzieci. 10. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem. 11. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci. 12. W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej mogą przebywać tylko dzieci i obsługa przedszkola przydzielona do określonego oddziału. Sposób prezentacji procedury 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. Tryb dokonania zmian w procedurze Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. Zasady wchodzą w życie z dniem: 1.09.2020
Organizacja opieki w podmiocie:  Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).  Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.  Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2. * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.  W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.  Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.  Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.  Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.  Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.  Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.  W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.  Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.  Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).  Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. Gastronomia  Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.  Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.  Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu  Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.  Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.  Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:  Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia: 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa. 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), - wytyczne dla przedszkoli z dnia 25.08.2020 r. opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19 Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu od momentu przyprowadzenia do przedszkola do chwili odbioru dzieci z przedszkola przez rodziców. Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola, personel pomocniczy Zasady ogólne: - Liczebność grup przedszkolnych uzależniona jest od metrażu danej sali . (Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.) wytyczne GIS z dnia 25.08.2020 - Rodzice, którzy wysyłają dziecko do przedszkola zobligowani są do stałego kontaktu z przedszkolem (monitorowanie połączeń telefonicznych), a w sytuacji poinformowania ich o niepokojącym stanie zdrowia dziecka, mają obowiązek niezwłocznego jego odebrania. Niepokojący stan zdrowia dziecka zostanie zgłoszony do sanepidu, który uruchamia dalsze procedury. W sytuacji oczekiwania dziecka na rodzica, przebywa ono z opiekunem w oddzielnym pomieszczeniu (izolatorium). Każdy rodzic będzie zobowiązany przyprowadzając dziecko do przedszkola: - codziennie dostarczać oświadczenie w sprawie: – że dziecko ani nikt z rodziny nie jest zarażony COVID-19; nie jest objęty kwarantanną oraz nie ma objawów zarażenia COVID-19, – wyrażenia zgody na mierzenie temperatury, i częstego wykonywania czynności higienicznych – regularnego mycia rąk. Wejście do przedszkola odbywać się będzie w następujący sposób: CHOPINA : - dzieci 3-4 letnie wejście główne – przy schodach - dzieci 5-6 letnie wejście tylnie od strony ogrodu. W przypadku rodzeństwa z grup młodszej i starszej , dziecko wprowadzane jest wejściem głównym. DMOWSKIEGO : - dzieci 3-4 letnie wejście główne – przy schodach - dzieci 5-6 letnie wejście boczne od strony ogrodu. W przypadku rodzeństwa z grup młodszej i starszej , dziecko wprowadzane jest wejściem głównym. Do szatni wpuszczani są tylko rodzice dzieci trzyletnich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko zdrowa osoba, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Jednocześnie w szatni może przebywać dwoje rodziców i dwoje dzieci z zachowaniem dystansu społecznego . Dyrektor: 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy przedszkola, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19. 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie przedszkola. 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku przedszkola o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe. 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki dezynfekujące oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw . 8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu przedszkola umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego 76 870 22 21, wew.223, kuratora oświaty 76 71 35 054, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 768702874, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami. 13. Dyrektor zapewnia termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała.. 14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. 16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie przedszkola, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do przedszkola kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami. 17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego. Rodzice (prawni opiekunowie): 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych, takich jak: katar, kaszel, łzawiące lub zaczerwienione oczy, wysypka, oraz inne objawy chorobowe. 3. Rodzice (prawni opiekunowie) oddają dziecko pod opiekę pracownikowi przedszkola wyznaczonego przez dyrektora, który przy rodzicu mierzy temperaturę ciała, termometrem bezdotykowym. W chwili stwierdzenia temperatury 37 ,5 ⁰ C i powyżej , dziecko nie może pozostać w przedszkolu. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem do przedszkola . 5. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola w zadeklarowanych godzinach i pozostawiają je pod bezpośrednią opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Dzieci przyprowadzamy do 8:15, po tej godzinie dzieci nie będą przyjmowane. 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do przedszkola bez żadnych przedmiotów, zabawek. 7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, podczas przebywania na terenie przedszkola. Oczekujący na przyjęcie rodzic, zobowiązany jest do zachowania dwumetrowego odstępu przy schodach wejścia głównego. 8. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odbierania dziecka w określonym przez siebie czasie, w godzinach otwarcia przedszkola, tj. w godz. 6:00 – 17:00 (szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka opisano w odrębnej procedurze). 10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 11. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania. 12. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. Nauczyciele: 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci. 3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie. 4. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą dzieci powierzoną jego opiece. 5. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m. 6. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy nie wyznaczony do pracy z dziećmi (pomoc nauczyciela, pracownik gospodarczy i personel kuchenny) nie miał kontaktu z dziećmi i nauczycielami. 7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone. 8. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować ( pluszowych zabawek, pacynek, kukiełek stroi teatralnych, ). 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano. 10. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład. 12. Nauczyciel uniemożliwienia stykanie się z innymi grupami dzieci. 13. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. 14. Nauczyciel korzysta z dziećmi ze świeżego powietrza w ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. 15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie). 16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi przedszkola oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami. 17. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę w sali, o zachowanie pomiędzy nimi odległości około dwóch metrów. 18. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w przedszkolu. 19. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć pomoc nauczyciela, odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum. 20. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy). 21. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem, należy powierzyć je pomocy nauczyciela, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum. 22. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora. 23. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie przedszkola nie muszą zakrywać ust i nosa. Dzieci: 1. Dzieci nie mogą zabierać do przedszkola z domu żadnych zabawek i innych przedmiotów. 2. 2. Podczas zabawy i całego pobytu w przedszkolu dzieci muszą zachować odpowiednią odległość od siebie i nauczyciela ustaloną odrębnymi przepisami, tj.: 1,5-2 m. 3. W sali, w której będą przebywać dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów ani sprzętów których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (lalki, ubranka dla lalek, wózki, pluszowe zabawki, drobne klocki, książeczki, puzzle, małe samochodziki oraz inne drobne zabawki, wykładzina dywanowa). 4. Aby uniknąć kontaktu z innymi grupami, dzieci będą schodzić na stołówkę w odstępach czasowych. 5. Na przedszkolnym placu zabaw dzieci będą mogły korzystać ze sprzętu terenowego, z wyłączeniem piaskownicy, przy zachowaniu ustalonej odległości. 6. Dyrektor może zmienić decyzję o sposobie kształcenia i nauczania w przedszkolu według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej: Trzy warianty funkcjonowania szkół • Wariant A – tradycyjna forma kształcenia To podstawowy model funkcjonowania szkół, który zakłada tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli wystąpi zagrożenie epidemiologiczne, dyrektorzy szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będą mogli częściowo lub całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą inne warianty nauczania. • Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) Ten wariant zakłada, że dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Do jego wprowadzenia potrzebna będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. • Wariant C – kształcenie zdalne W tym modelu dyrektor szkoły lub placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole edukacji zdalnej. Żeby móc ten wariant wprowadzić konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ministerstwo Edukacji wciąż będzie miało uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. Dalsze działania Podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel: - będzie przypominał dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak: unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust; częste mycie rąk wodą z mydłem przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety, wyjść i powrotów z placu zabaw oraz niepodawania sobie rąk na powitanie; - będzie zwracał uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania; - co najmniej raz na godzinę będzie wietrzył salę przedszkolną. Pracownicy obsługi: Żywienie w przedszkolu przygotowane jest przez kuchnię przedszkolną i podawane przez jednego pracownika z obsługi (ubranego w rękawiczki, maskę, fartuch z długim rękawem) do poszczególnych grup. Posiłki odbiera woźna oddziałowa przydzielona do dziecięcej grupy. 1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu. 2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zwracają uwagę na bezpieczną zabawę dzieci, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi, korzystanie przez nie z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw. 3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. 4. Referent-Intendent, pracownicy kuchni oraz pracownik gospodarczy zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci. 5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni przedszkola. 6. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola. 7. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic). 8. Pracownicy gospodarczy i obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów po każdym użyciu przez dziecko (chyba że jest tyle zabawek), że każde dziecko używa innej). 9. Pracownicy gospodarczy mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci sprzętu. 10. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 12. Wyznaczone pomoce nauczyciela mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku). 13. Pomoce nauczyciela mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków na stołówkę. 14. Pracownicy kuchni mają obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 600C oraz ich wyparzania. 15. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 16. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami (zawarte są w odrębnym dokumencie). Sposób prezentacji procedury 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola. 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu z procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury. Tryb dokonania zmian w procedurze Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. ZASADY POSTĘPOWANIA W WYPADKU NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBY W TRAKCIE POBYTU W PRZEDSZKOLU: 1. Jeżeli u dziecka wystąpi kaszel i/lub katar lub dziecko manifestuje złe samopoczucie i/lub wystąpią wszystkie wyżej wymienione objawy nauczyciel albo na polecenie nauczyciela, pomoc nauczyciela izoluje dziecko, zachowując minimum odległości 2 m od innych osób i dokonuje pomiaru temperatury ciała u dziecka. 2. Przedszkole kontaktuje się z rodzicem i powiadamia o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola przez rodzica. 3. W przypadku wystąpienia u dziecka jednocześnie następujących objawów: wysoka temperatura 37,5ºC i powyżej, trudności w oddychaniu, uciążliwy kaszel - dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący, powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, rodziców dziecka. 4. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19, dyrektor natychmiast wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup dzieci, jeżeli niepokojące objawy wystąpiły w trakcie przyjmowania dzieci do przedszkola, i powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną, organ prowadzący, organ nadzorujący. 5. Dalsze czynności podejmowane są, stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020.

Opłaty za czesne i żywienie w miesiącu kwietniu są zawieszone.

Najlepsze i bezpieczne fajerwerki zrobione samodzielnie …

Jesteśmy już starsi więc… „Do przodu lewą rękę daj, do tyłu lewą rękę daj, do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią… bo przy boogie woogie trzeba kręcić się, no i klaskać trzeba raz...” świetnie pomagają świecące bransoletki ?

Pomaganie to ważna rzecz! Czerwone Jedyneczki dobrze to wiedzą i dlatego w styczniu zagrały z WOŚP

… a potem razem z wolontariuszami miały okazję pobawić się…

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zniecierpliwione brakiem zimy …

…postanowiły zrobić śnieg z pianki do golenia i mąki ziemniaczanej…

z mąki ziemniaczanej i jogurtu naturalnego…

z maki ziemniaczanej i wody … wygrała mąka z jogurtem ?

\

W styczniu mieliśmy gości i wielkie święto DZIEŃ BABCI i DZIADKA. Były wiersze, piosenki, było wesoło i tanecznie. Babcia z Dziadkiem otrzymali od wnucząt złote rybki, które spełniają życzenia ?

Urodziny to ważny dzień … swoje święto mieli Zuzia i Damian

Odkryliśmy magiczne możliwości podświetlanego ekranu i … ćwiczymy rękę, by w szkole pisała równe literki ?

W lutym postawiliśmy na doświadczenia. Bohaterem była woda. Obserwowaliśmy parowanie i skraplanie …

..wędrującą wodę i mieszanie kolorów…

…robiliśmy wulkaniczną lawę…

…obserwowaliśmy uciekające kolory…

Mierzyliśmy pojemność i mieszaliśmy kolory…

Był też relaks i …

… i masaże…

Muzyczny pociąg zabrał nas dookoła świata i w czasie podróży nieźle się bawiliśmy … bo na balu, każdy bawi się doskonale ?

22 stycznia 20120 w grupie Fioletowych Jedyneczek odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W tym dniu dzieci zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie i dziadków.

Dzieci przygotowały dla nich specjalny program artystyczny.

Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w oku. Babcie i Dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt upominki i słodkiego buziaka.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Jaworze po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”.

Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Rodzicom została przekazana informacja o założeniach programu, otrzymali oni także wskazówki jak wspierać swoje dziecko w tym zakresie.

Cele szczegółowe programu to :
- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego),
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Na przełomie listopada i grudnia w naszej placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci :
1. Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu,
2. „Co i dlaczego dymi?”,
3. „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”,
4.„Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”,
5. „Jak unikać dymu papierosowego?”.

Zwieńczeniem tych zajęć było stworzenie wystawy w holu przedszkola z plakatów ,które wykonały dzieci wraz z rodzicami. Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”, samodzielnie projektowały zawieszki „Strefa NIEpalenia”, którą zabrały do domów. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem, a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa.

Efektem realizacji programu jest:

- Wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi papierosy oraz wychowanie dzieci tak, że orientują się w tym, co jest dobre, a co złe ( wzrosła ich kompetencja w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy) .

- Dzieci uświadamiały w środowisku domowym rodzicom ,którzy pala papierosy o szkodliwości palenia tytoniu i jego wpływie na stan zdrowia .

- Zwiększono świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej .

- Rodzice wspierają dzieci ,w środowisku domowym oraz w sytuacjach społecznych w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego.

Realizując program spotkaliśmy się z zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach oraz z akceptacją rodziców, którzy wspierali program.

Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 będą mogły rozwijać swoje zmysły, bawić się i uczyć w kontakcie z przyrodą, przez cztery pory roku. Zaplanowano w projekcie, że przedszkolny ogród zostanie podzielony na strefy, w których będzie można: odpocząć w cieniu drzew, uprawiać warzywa, zioła i owoce, spędzać aktywnie czas z rówieśnikami, regenerować siły, uczyć się poszanowania wspólnej własności, cieszyć się kolorem kwiatów i ich zapachem, doświadczać przyrody wszystkimi zmysłami.

Szczęśliwe historie nie piszą się same… W napisaniu naszej historii pomógł nam Organizator Programu Tesco (Polska), partner merytoryczny programu Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, partner strategiczny Programu i fundator grantów Fundacja Tesco.

Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5 za zajęcie I miejsca otrzymał grant w wysokości 5 000 zł. Dzięki wsparciu wykonane zostały prace w ogrodzie przedszkolnym (pomalowane zostało ogrodzenie oraz posadzone zostały rośliny), które poprawiły estetykę i wygląd przestrzeni w centralnym punkcie osiedla. Wiosną i latem w pełni swojego wzrostu i kwitnienia umożliwią organizowanie spotkań adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków oraz uroczystości, na które zapraszane będą przedszkolne rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. A zaczęło się wszystko od głosowania…. Rodzice i mieszkańcy dzięki takim ulotkom, zapraszani byli do udziału w głosowaniu.

Liczba oddanych głosów była imponująca i pozwoliła wygrać naszej placówce. Zaangażowani w promocję naszego projektu byli także nasi przedszkolni rodzice, którzy mobilizowali swoje rodziny i znajomych do zakupów w klepie TESCO i oddania głosów na naszą placówkę.

Następnie zostaliśmy zaproszeni po odbiór grantu w naszym jaworskim sklepie TESCO. Było uroczyście i wesoło. Na ręce przedszkolaków i ich nauczycieli przekazany został „czek” na 5 000 zł.

Nasza placówka, czyli Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze istnieje od 2017r. Priorytetem stał się dla nas duży, przestronny ogród. Stąd pojawił się pomysł na projekt w konkursie TESCO „Decydujesz, pomagamy”. Tak rozpoczęła się przygoda, której celem było stworzenie miejsca stanowiącego punkt wyjścia do podejmowanych działań edukacyjnych. Dzieci uczą się najchętniej i najszybciej poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia. Realizując projekt będziemy wykorzystywać codzienne aktywności do przekazania cennej wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka w środowisku. Zależy nam na rozbudzaniu zainteresowania dzieci przyrodą, pokazywaniu jej piękna. Dzięki dofinansowaniu staje się to możliwe.

Pierwsza transza naszego dofinasowania w kwocie niespełna 1000 zł została wydana na farby do pomalowania ogrodzenia. Przedszkolny płot odzyskał swój wygląd dzięki nauczycielom, rodzicom przedszkolaków i ich chęci pomagania.

Potem przyszedł czas na rośliny. Wydaliśmy na nie 3 600 zł. Sadzonki drzew, krzewów, traw i roślin na żywopłot otrzymywaliśmy partiami. To pozwoliło nam bez zbędnych kłopotów wykonywać nasadzenia. Dzielnie pomagały nam przedszkolaki oraz personel przedszkola.

Ogród w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5 wypełnił się pierwszymi roślinami. Dzielna przedszkolna ekipa stworzyła zakątek szumiących traw. Czekamy do wiosny, a potem do lata, aż zakwitną. Będzie uroczo.

Kolejne nasadzenia znacząco wpłynęły na wygląd naszego ogrodu. Dzięki wielkiemu zaangażowanie przedszkolaków możemy już cieszyć oko i otrzymujemy pierwsze opinie okolicznych mieszkańców, którzy chwalą nasz pomysł, bacznie obserwują nasze działania i czekają na efekty, które najbardziej widoczne będą wiosną i latem.

Naszym zamiarem było stworzenie przestrzeni przyjaznej dziecku, czyli ogrodu gotowego na przedszkolne eksperymenty i obserwacje przyrodnicze, miejsca, gdzie chętnie przychodzić będą całe rodziny i zaproszeni goście, a także popołudniami bywać będzie młodzież szkolna. Zależało nam, by to miejsce w centrum osiedla stało się punktem obserwacyjnym, cieszącym oko nie tylko przedszkolaków, ale też mieszkańców, dla których kompozycje zapachów roślinnych staną się aromaterapią i terapią kolorem, wielozmysłowym poznawaniem przyrody.

O wszystkich naszych podejmowanych działaniach w ramach Projektu TESCO „Decydujesz, pomagamy” na bieżąco informowaliśmy rodziców w Przedszkolnym Kąciku Rodzica.

Planując nasadzenia, szukając inspiracji, pomogły przedszkolaki i ich dziecięca fantazja. Powstała galeria prac plastycznych przedszkolaków „Ogród moich marzeń”.

Kolejne rośliny zostały posadzone z zamiarem stworzenia tzw. żywopłotu”.

Posadzone roślinki zabezpieczyliśmy przed zimą podsypując igliwiem, które zostało nam po wycince drzew.

Nasz ogród zmienił swój wygląd na lepsze.

Wiosną, kiedy rośliny pokażą swoje prawdziwe piękno, nagramy film przedstawiający efekty projektu, jego kolejne działania i zachodzące zmiany. Umieścimy go na stronie internetowej przedszkola. Zaplanowane na listopad 2019 roku uroczyste otwarcie naszego odmienionego ogrodu zostało przesunięte na maj/ czerwiec 2020 r, ponieważ będzie to lepszy czas na ukazanie piękna roślin, kolorów i zapachów (listopad i jesienna pora dla rodzaju roślin zasadzonych w ogrodzie niestety nie sprzyja pokazywaniu ich naturalnego piękna).

Akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy dla podopiecznych TOZ-u w Jaworze.

W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy mocno zabiegani. To czasem nie pozwala dostrzec potrzebujących.

W naszym przedszkolu zorganizowana została zbiórka karmy dla podopieczznych TOZ-u w Jaworze. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.

Organizatorami tejże zbiórki były Fioletowe Jedyneczki, które we wrześniu dołączyły do ogólnopolskiego projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Realizując moduł nr II „Misowy wolontariat” poznały czym jest bezinteresowna pomoc i razem ze swoimi rodzicami włączyli się w zorganizowaną akcję charytatywną na rzecz podopiecznych z TOZ-u w Jaworze.

Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w naszej akcji . Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola. Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim przedszkolakom i rodzicom, za okazanie wielkiego serca.

Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk !

ANDRZEJKI to fajny dzień. Taki inny niż pozostałe, tajemniczy i pełen niespodzianek.

Tego dnia drużyna czerwonych zamieniła się w koty i …. były kocie zabawy np. wełną, kocia gimnastyka. Była też kocia muzyka i jak to bywa w andrzejki.... wróżby.

Wesoła zabawa…

A po zabawie przyszedł czas na wróżby

….smakołyki też były…

W GRUDNIU czekała na nas niespodzianka, a raczej długo oczekiwany gość.

A kiedy w naszej sali pojawiła się choinka, zrobiliśmy dłuuugie łańcuchy…

… i rozpoczęliśmy przygotowania do świąt. Dużo mówiliśmy o dobroci, miłości i pomaganiu.

Zrobiliśmy tęczę z kolorowych uczuć. A ciasto zgody wyszło super. Przepis jest prosty:

Hokus-pokus – mąko!
Wygrzało cię słonko.
Hokus-pokus – masło!
To jest nasze hasło.
Hokus-pokus – cukrze!
Wygra, kto się uprze.
Hokus-pokus – jajka!
I skończona bajka!

Zaprosiliśmy do wspólnej zabawy młodszych kolegów.

Razem z naszym księdzem wybraliśmy się przed świętami do pobliskiego kościoła.

Razem z naszym księdzem wybraliśmy się przed świętami do pobliskiego kościoła.

Wysłaliśmy je do dzieci, które często przez swoją chorobę spędzają święta w szpitalu i chętnie czytają listy.

MARZYCIELSKA POCZTA, to strona gdzie można znaleźć takie adresy :) i zawsze znajdzie się okazje, aby napisać kilka słów, które sprawia radość.

Powrót do góry
Rekrutacja
DEKLARACJE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO